عدم برگزاری فعالیت‌های آموزشی در روز پنج‌شنبه ۷ آذر