دانش‌افزایی والدین

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های مورد نیاز را به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی والدین در ارتباط با فرزندشان برگزار نماید. این دوره‌ها نقشی کلیدی در افزایش هماهنگی میان مدرسه و خانواده به عنوان دو رکن مهمّ فرآیند آموزش و پرورش دانش‌آموزان دارد. در مقطع دبستان 1، دو نوع دوره آموزشی برای والدین گرامی برگزار می‌گردد:

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
سوممراحل رشد روانی اجتماعیاولیادکتر کمن2سه شنبه12 آذر19 آذر16:15 تا 17:45سالن اجتماعات دبستان
چهارمروش الگويی تربيتاولیادکتر کمن2 سه‌ شنبه28 آبان5 آذر16:15 تا 17:45سالن اجتماعات دبستان
پنجماضطراب‌های شايع دانش‌آموزیاولیادکتر کمن2سه شنبه14 آبان21 آبان16:15 تا 17:45سالن اجتماعات دبستان

نام دوره: مراحل رشد روانی اجتماعی

مخاطب: مادران

مدرس: دکتر کمن

شماره جلسهموضوعدریافت فایل
1مراحل رشد روانی اجتماعیجلسه اول
2مراحل رشد روانی اجتماعیجلسه دوم

نام دوره: روش الگویی تربیت

مدرس: دکتر کمن

مخاطب: مادران

شماره جلسهموضوعدریافت فایل
1روش الگویی تربیتجلسه اول
2روش الگویی تربیتجلسه دوم

نام دوره: اضطراب‌های شایع دانش‌آموزی

مدرس: دکتر کمن

مخاطب: والدین

شماره جلسهموضوعدریافت فایل
۱اضطراب‌های شایع دانش‌آموزیجلسه اوّل
2اضطراب‌های شایع دانش‌آموزیجلسه دوم