نام پایه زمان برگزاری آزمون مقدار آزمون
دوم چهارشنبه ۸ مرداد ساعت دوم کلاس درس از درس ۱ تا درس ۵
سوم پنجشنبه ۹ مرداد ساعت ساعت دوم کلاس درس درس ۸ تا پایان درس ۱۱
چهارم چهارشنبه ۸ مرداد ساعت دوم کلاس درس درس ۸ تا پایان درس ۱۱
پنجم پنجشنبه ۹ مرداد ساعت دوم کلاس درس درس ۸ تا پایان درس ۱۱