باسمه‌تعالی

ولی گرامی

با اهدای سلام و آرزوی توفیق روزافزون، بدین‌وسیله به اطّلاع می‌‌رساند،

مجموعه‌ی نوشت‌افزار و کتاب درسی مورد نیاز فرزندتان در سال تحصیلی 1400-1399 مطابق جدول زمان‌بندی ذیل توسّط فروشگاه مدرسه توزیع می‌گردد.

مقطع روز تاریخ زمان مراجعه
پایه‌های اوّل و دوم دوشنبه 1399/06/03 ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰
پایه‌های اوّل و دوم سه‌شنبه 1399/06/0۴ ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰
پایه‌های سوم، چهارم و پنجم چهارشنبه 1399/06/0۵ ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰
پایه‌های سوم، چهارم و پنجم پنجشنبه 1399/06/0۶ ۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰