برنامه آموزش مجازی

روز تاریخ ارزیابی مجازی کلاس مجازی موضوع شماره فیلم
شنبه 99/03/10 علوم، درس‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲
16:30 الی 17:30
یکشنبه 99/03/11
دوشنبه 99/03/12 ریاضی، فصل 7
16:30 الی 17:30
سه‌شنبه 99/03/13
چهارشنبه 99/03/14
پنجشنبه 99/03/15
روز تاریخ ارزیابی مجازی کلاس مجازی موضوع شماره فیلم
شنبه 99/03/03
یکشنبه 99/03/04
دوشنبه 99/03/05
سه‌شنبه 99/03/06 فارسی، ارسال فایل صوتی روانخوانی
08:00 الی 23:00
چهارشنبه 99/03/07
پنجشنبه 99/03/08 ریاضی، فصل‌های 4 و 5
16:30 الی 17:30
روز تاریخ ارزیابی مجازی کلاس مجازی موضوع شماره فیلم
شنبه 99/02/27 فارسی، ارزیابی املا
16:30 الی 17:30
ریاضی حل تمرین احتمال فیلم 15
یکشنبه 99/02/28 فارسی درس هفدهم
بخش اوّل و دوم
فیلم 13 و 14
دوشنبه 99/02/29 فارسی، دروس 14، 15، 16 و 17
16:30 الی 17:30
فارسی حرف اضافه و متمّم فیلم 15
سه‌شنبه 99/02/30 ریاضی حل تمرینات دوره‌ای فیلم 16
چهارشنبه 99/02/31 علوم، کارها آسان می‌شود 1 و 2
16:30 الی 17:30
علوم مرور اهرم‌ها فیلم 14
پنجشنبه 99/03/01
روز تاریخ ارزیابی مجازی کلاس مجازی موضوع شماره فیلم
شنبه 99/02/20 ریاضی میانگین بخش دوم
(تکمیلی)
فیلم 13
یکشنبه 99/02/21 فارسی درس شانزدهم
بخش اوّل
فیلم 11
دوشنبه 99/02/22 فارسی، ارسال فایل صوتی روانخوانی 1 علوم درس دوازدهم
(از ریشه تا برگ)
فیلم 12
سه‌شنبه 99/02/23 فارسی، ارسال فایل تصویری املا ریاضی احتمال فیلم 14
چهارشنبه 99/02/24 ریاضی، فصل ششم
(ساعت برگزاری 11:15 الی 11:50)
فارسی درس شانزدهم
بخش دوم
فیلم 12
پنجشنبه 99/02/25 علوم نفوذ آب در خاک فیلم 13
روز تاریخ کلاس موضوع شماره فیلم
شنبه 99/02/13 ریاضی جمع‌آوری و نمایش داده‌ها فیلم 11
یکشنبه 99/02/14 فارسی درس پانزدهم
بخش اوّل
فیلم 9
دوشنبه 99/02/15 علوم درس یازدهم (بکارید و بخورید)
+
معرفی پیچ
فیلم 9 و 10
سه‌شنبه 99/02/16 ریاضی میانگین
بخش اوّل
فیلم 12
چهارشنبه 99/02/17 فارسی درس پانزدهم
بخش دوم
فیلم 10
پنجشنبه 99/02/18 علوم تشکیل خاک فیلم 11
روز تاریخ کلاس موضوع شماره فیلم
شنبه 99/02/06 ریاضی گنجایش فیلم 9
یکشنبه 99/02/07 فارسی درس 14 – شجاعت بخش سوم
ترکیب‌های وصفی و اضافی
فیلم 7
دوشنبه 99/02/08 علوم عوامل مؤثر در تولید خاک فیلم 7
سه‌شنبه 99/02/09 ریاضی حل تمرین و مرور فصل 6 فیلم 10
چهارشنبه 99/02/10 فارسی درس 14 – شجاعت بخش چهارم
گوش کن و بگو (صدای سکّه)
فیلم 8
پنجشنبه 99/02/11 علوم گیاخاک و فرسایش فیلم 8
روز تاریخ کلاس موضوع شماره فیلم
شنبه 99/01/30 ریاضی حجم (بخش اوّل)
+
حل تمرین مساحت
فیلم 5 و 6
یکشنبه 99/01/31 فارسی درس 14 – شجاعت بخش اوّل فیلم 5
دوشنبه 99/02/01 علوم قر‌قره فیلم 5
سه‌شنبه 99/02/02 ریاضی حجم (بخش دوم)
حل مسائل حجم
+
فعالیت تقارن (تقارن با دونه‌های رنگی)
فیلم 7 و 8
چهارشنبه 99/02/03 فارسی درس 14 – شجاعت بخش دوم
دانش زبانی صفحه‌ی 109
فیلم 6
پنجشنبه 99/02/04 علوم چرخ و محور فیلم 6
روز تاریخ کلاس موضوع شماره فیلم
شنبه 99/01/23 ریاضی محیط دایره
(صفحه‌ی 110 و 11)
فیلم 3
یکشنبه 99/01/24 فارسی تدریس روزی که باران می‌بارید فیلم 3
دوشنبه 99/01/25 علوم تعریف ماشین‌ ساده
سطح شیبدار
(صفحه‌ی 68 تا 70)
فیلم 3
سه‌شنبه 99/01/26 ریاضی مسأله‌های محیط دایره
(فعّآلیّت صفحه‌ی 111 و کار در کلاس صفحه‌ی 112)
فیلم 4
چهارشنبه 99/01/27 فارسی بال در بال پرستوها فیلم 4
پنجشنبه 99/01/28 علوم معرّفی گُوِه
(71 تا 73)
فیلم 4
روز تاریخ کلاس موضوع شماره فیلم
شنبه 99/01/16 ریاضی مساحت لوزی
(صفحه‌ی 106 و 107)
فیلم 1
یکشنبه 99/01/17 فارسی تدریس فردوسی فرزند ایران فیلم 1
دوشنبه 99/01/18 علوم معرّفی اهرم نوع 2 مثال‌ها و کاربردها فیلم 1
سه‌شنبه 99/01/19 ریاضی مساحت ذوزنقه
(صفحه‌ی 108)
فیلم 2
چهارشنبه 99/01/20 فارسی تدریس فردوسی فرزند ایران
حکایت بوعلی و بانگ گاو
فیلم 2
پنجشنبه 99/01/21 علوم معرّفی اهرم نوع 3 مثال‌ها و کاربردها
مقایسه‌ی اهرم نوع 2 و 3
فیلم 2

ویدیوهای آموزشی

ریاضی

فیلم 1- مساحت لوزی

فیلم 2- مساحت ذوزنقه

فیلم 3. محیط دایره

فیلم 4. مسئله‌های محیط دایره

فیلم 5. حجم بخش 1

فیلم 6. حل تمرین

فیلم 7. حجم بخش 2

فیلم 8. فعالیت تقارن

فیلم 9. گنجایش

فیلم 10. حل تمرین

فیلم 11. جمع‌آوری داده

فیلم 12. میانگین 1

فیلم 13.میانگین 2

فیلم 14.احتمال

فیلم 15.حل تمرین

فیلم 16.حل تمرین

فارسی

فیلم 1. درس 12 بخش 1

فیلم 2. بوعلی و بانگ گاو

فیلم 3. درس 13 بخش 1

فیلم 4. درس 13 بخش 2

فیلم 5. درس چهاردهم 1

فیلم 6. درس چهاردهم 2

فیلم 7. درس چهاردهم 3

فیلم 8. درس چهاردهم 4

فیلم 9. درس پانزدهم 1

فیلم 10. درس پانزدهم 2

فیلم 11. درس شانزدهم 1

فیلم 12. درس شانزدهم 2

فیلم 13. درس هفدهم 1

فیلم 14. درس هفدهم 2

فیلم 15. حرف اضافه و متمّم

علوم

فیلم 1. اهرم نوع دوم

فیلم 2. اهرم نوع سوم

فیلم 3. معرفی ماشین ساده، سطح شیبدار

فیلم 4. معرفی گُوِه

فیلم 5. قرقره

فیلم 6. چرخ و محور

فیلم 7. تولید خاک

فیلم 8. گیاخاک و فرسایش

فیلم 9. درس یازدهم

فیلم 10. معرفی پیچ

فیلم 11.تشکیل خاک

فیلم 12.درس دوازدهم

فیلم 13.نفوذ آب در خاک

فیلم 14.مرور اهرم‌ها