ویدیوهای آموزشی

ریاضی

فیلم 1- مساحت لوزی

فیلم 2- مساحت ذوزنقه

فیلم 3. محیط دایره

فیلم 4. مسئله‌های محیط دایره

فیلم 5. حجم بخش 1

فیلم 6. حل تمرین

فیلم 7. حجم بخش 2

فیلم 8. فعالیت تقارن

فیلم 9. گنجایش

فیلم 10. حل تمرین

فیلم 11. جمع‌آوری داده

فیلم 12. میانگین 1

فیلم 13.میانگین 2

فیلم 14.احتمال

فیلم 15.حل تمرین

فیلم 16.حل تمرین

فارسی

فیلم 1. درس 12 بخش 1

فیلم 2. بوعلی و بانگ گاو

فیلم 3. درس 13 بخش 1

فیلم 4. درس 13 بخش 2

فیلم 5. درس چهاردهم 1

فیلم 6. درس چهاردهم 2

فیلم 7. درس چهاردهم 3

فیلم 8. درس چهاردهم 4

فیلم 9. درس پانزدهم 1

فیلم 10. درس پانزدهم 2

فیلم 11. درس شانزدهم 1

فیلم 12. درس شانزدهم 2

فیلم 13. درس هفدهم 1

فیلم 14. درس هفدهم 2

فیلم 15. حرف اضافه و متمّم

علوم

فیلم 1. اهرم نوع دوم

فیلم 2. اهرم نوع سوم

فیلم 3. معرفی ماشین ساده، سطح شیبدار

فیلم 4. معرفی گُوِه

فیلم 5. قرقره

فیلم 6. چرخ و محور

فیلم 7. تولید خاک

فیلم 8. گیاخاک و فرسایش

فیلم 9. درس یازدهم

فیلم 10. معرفی پیچ

فیلم 11.تشکیل خاک

فیلم 12.درس دوازدهم

فیلم 13.نفوذ آب در خاک

فیلم 14.مرور اهرم‌ها