ویدیوهای آموزشی

ریاضی

فیلم1. عدد مخلوط

فیلم2. جمع و تفریق

فیلم3. ارزش مکانی اعداد

فیلم4. عمود-موازی

فیلم 5. حل تمرین اعشار

فیلم 6. چهار ضلعی‌ها

فیلم 7. مساحت

فیلم 8. محیط و مساحت

فیلم 9. حدس و آزمایش

فیلم 10.نمودار

فیلم 11. احتمال

فیلم 12. تمرین احتمال

فیلم 13. حل تمرین

فیلم 14. حل تمرین

فارسی

فیلم 1. لطف حق

فیلم 2. شعر امید

فیلم 3. درس 14 بخش 1

فیلم 4. دانش زبانی

فیلم 5. درس 15 بخش 1

فیلم 6. درس 15 بخش 2

فیلم 7. درس 15 بخش 3

فیلم 8. درس 15 بخش 4

فیلم 9. درس 16 بخش 1

فیلم 10. درس 16 بخش 2

فیلم 11. درس 17 بخش 1

فیلم 12. درس 17 بخش 2

فیلم 13. درس 17 بخش 3

فیلم 14. درس 17 بخش 4

علوم

فیلم1. ارتباط غذایی

فیلم2. زیستگاه

فیلم3. بدن ما (1) گوارش

فیلم4. بدن ما (1) گوارش

فیلم 5. دستگاه تنفسی

فیلم 6. گردش خون

فیلم 7. ضربان قلب

فیلم 8. فیلم تکمیلی

فیلم 9. دفع ادرار

فیلم 10. درس دوازدهم

فیلم 11. توانایی در اندازه‌گیری

فیلم 12. بدن ما(دنیای درون)