برنامه های پایه سوم

روزهای شنبه تا چهارشنبهروزهای پنجشنبه
زمانبرنامهزمان برنامه
07:10 تا 07:20صبحگاه07:10 تا 07:20صبحگاه
07:20 تا 07:25حركت و استقرا در كلاس07:15 تا 08:00كلاس 1
07:25 تا 07:35برنامه قرآن صبحگاهی08:00 تا 08:15زنگ تفريح
07:35 تا 08:20كلاس 108:15 تا 09:00كلاس 2
08:20 تا 08:35زنگ تفريح09:00 تا .09:15تغذيه
08:35 تا 09:20كلاس 2 09:15 تا 10:00كلاس 3
09:20 تا 09:40تغذيه10:00 تا 10:15زنگ تفريح
09:40 تا 10:25كلاس 310:15 تا 11:00كلاس 4
10:25 تا 10:40زنگ تفريح11:00تخليه كلاس ها و راهروها
10:40 تا 11:25كلاس 411:05حركت سرويس ها
11:25 تا 11:30جا به جايی
11:30 تا 11:55ناهار - بازی
11:55 تا 12:20بازی - ناهار
12:20 تا 12:30جا به جايی
12:30 تا 13:15كلاس 5
13:15 تا 13:30زنگ تفريح
13:30 تا 14:15كلاس 6
14:15 تا 14:30آمادگی براي ورود به نماز خانه
14:30 تا 14:55نماز خانه
14:55تخليه كلاس ها و راهروها
15:00حركت سرويس ها
روز هفتهکلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفاملاعلومرياضیرياضیمطالعات اجتماعیزيبانويسی
برياضیرياضی املاعلوم هنرهنر
یکشنبهالفرياضیقرآنورزشورزشفارسیهديه های آسمان
بقرآنفارسیهديه های آسمانرياضیمطالعات اجتماعیزيبانويسی
دوشنبهالف فارسیمطالعات اجتماعی زبان انگليسیزبان انگليسیفارسیمشاوره
بزبان انگليسیزبان انگليسیورزشورزشمشاورهفارسی
سه شنبهالفهديه های آسمان و احكامآزمايشگاهورزشورزشرياضیفارسی
بفارسیمطالعات اجتماعیهديه های آسمانآزمايشگاهفارسیرياضی
چهارشنبهالفعلومرياضی فارسیقرآنهنرهنر
بقرآنعلوم ورزشورزشرياضی فارسی
پنج شنبهالفزبان انگليسیزبان انگليسیرايانهرايانه
برايانهرايانهزبان انگليسیزبان انگليسی
ردیفعنوانروزتاریخ
1اردوگاه شهيد باهنرچهارشنبه18 مهر
2عصری در مدرسهدوشنبه13 آبان
3باغ پرندگانيك‌شنبه26 آبان
4نمايش جانورانسه‌شنبه3 دی
5تشويقی ترم 1پنجشنبه17 بهمن
6امام زاده صالح (ع)سه‌شنبه29 بهمن
7شبی در مدرسهپنجشنبه1 اسفند
8اردوی يك روزه جاجروديك‌شنبه24 فروردين
9پارك ترافيكسه‌شنبه2 ارديبهشت
10تشويقی ترم 2دوشنبه26 خرداد

ردیفروزتاریخعنوانساعتمحل
1چهارشنبه27 شهريورجلسه معارفه اوليا16:15 الی 17:45سالن دبستان
2يك شنبه21 مهرجلسه روش16:15 الی 17:45نمازخانه دبستان دوره 2
3پنج شنبه23 آبانكارگاه تكليف(گروه اول)15:00 الی 16:30نمازخانه دبستان دوره 2
4جمعه
24 آبانكارگاه تكليف(گروه دوم)
كارگاه تكليف(گروه سوم)
8:45 الی 10:15
10:45 الی 12:30
نمازخانه دبستان دوره 2
نمازخانه دبستان دوره 2
5 پنج شنبه30 آبانتوزيع كارنامه ميان نيم سال1
انتخاب انجمن اوليا و مربيان
14:00 الی 15:15سالن دبيرستان دوره 1
6دوشنبه7 بهمنتوزيع كارنامه نيم سال اول
18:00 الی 19:00سالن دبستان
7جمعه22 فروردينجشن پايان سال8 الی 9:45سالن دبستان
8دوشنبه12 خردادتوزيع كارنامه نيم سال دوم
دفتر دبستان دوره 2

نوبتروزتاریخ
1سه شنبه16مهر
2چهار شنبه24مهر
3شنبه18آبان
4 چهار شنبه6 آذر
5يك شنبه17 آذر
6شنبه30 ْآذر
7يك شنبه8 دی
8سه شنبه17 دی
9چهار شنبه2 بهمن
10يك شنبه27 بهمن
11 شنبه10 اسفند
12چهار شنبه3 ارديبهشت
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اكبر زادهمدير دبستانچهارشنبه 7:30 الی 8:30-----------
آقای مهدی كلاهدوزسرپرست دورهسه‌شنبه 9:30 الی 10:30-----------
آقای سرندیمعلم راهنمای پايه سوميكشنبه 9:30 الی 11:30
سه‌شنبه 12:30 الی 13:30
شنبه 9:45 الی 10:45
آقای كارگريانمعاون آموزش----------يكشنبه 13 الی 14
روزتاریخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته