بچه‌های عزیز اریگامی این هفته ما پروانه کاغذی هست. فیلم زیر را به‌دقت نگاه کنید و ابتدا با کاغذ باطله تمرین کنید سپس که مهارت لازم را بدست آوردید با کاغذ رنگی پروانه های زیبا درست کنید.