خانه‌ی کاغذی که هفته پیش با همدیگر ساختیم را به خاطر دارید؟ این بار می‌خواهیم یک سگ کاغذی درست کنیم. فیلم زیر را خوب مشاهده کنید و همراه با آن مراحل را انجام دهید. یادتان باشد که اول خوب با کاغذهای باطله تمرین کنید و بعد که کامل یاد گرفتید، یک کاغذ مناسب یا کاغذ رنگی بردارید و اریگامی را بسازید.