بچه‌های خوب، این داستان زیبا را گوش بدهید. به نظر شما منظور از خورشید توی این قصه چه کسی هست؟