سرگرمی

بچه خوب به تصویر زیر دقت کنید. یک حیوان در این تصویر پنهان شده است! آیا می‌توانید آن را تشخیص دهید. سعی خودتان را بکنید، اگر این حیوان را ندید از راهنمایی زیر عکس استفاده کنید.

راهنمایی: از فاصله‌های دورتر به تصویر نگاه کنید!