به اطلّاع دانش‌آموزان و والدین گرامی می‌رساند؛ با توجه به تغییر در برنامه‌ی ارزیابی مجازی، برنامه‌ی تکالیف روزانه تغییر کرده است. لذا خواهشمند است، مجدداً به بخش تکالیف روزانه مراجعه نمایید.