با توجه به تعطیلی روز دوشنبه، آزمون میان ترم انگلیسی پایه سوم دبستان، روز پنجشنبه مورخ 98/09/28 برگزار خواهد شد.

در سایر تکالیف ارائه شده تغییری اعمال نشده است.