به اطلاع والدین گرامی می‌رساند برنامه توزیع کارنامه نیم‌سال اول به شرح ذیل است:

پایه پنجم در روز 6 بهمن ماه، از ساعت 16:00 الی 17:00 در سالن دبستان.

پایه چهارم در روز 6 بهمن ماه، از ساعت 18:00 الی 19:00 در سالن دبستان.

پایه سوم در روز 7 بهمن ماه، از ساعت 18:00 الی 19:00 در سالن دبستان.