بچه‏‌های عزیز، این معما بسیار ساده است اما نیاز به دقت و تمرکز بالایی دارد. شما باید در این پازل تعداد کل مربع‌ها را شمارش کنید و عدد به‌دست آمده را برای ما ارسال کنید. باید بتوانید تمامی مربع‌های قرار داده در شکل را پیدا کنید و بشمارید تا جواب صحیح را به‌دست آورید.

مواظب باشید که هیچ مربعی از قلم نیفتد.

منتظر جواب‏های شما هستیم.