پدر ارجمند، مادر گرامی

سلام علیکم ؛

برای موفّقیّت در امر تعلیم و تربیت، مشارکت و ارتباط مستمرّ خانه و مدرسه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. یکی از راه‌های مؤثّر این مشارکت حضور اولیا در جلسات دانش‌افزایی خانواده است که در یکسان سازی و هماهنگی روش‌های تربیتی میان خانواده و مدرسه تأثیر بسزایی دارد.

با توجّه به لزوم استمرار مباحث مطرح شده در جلسات سال‌های گذشته،  موضوع  مراحل رشد روانی اجتماعی برای والدین  پایه‌ی سوم دبستان در نظر گرفته شده است و نظر به ‌اینکه نقش مشترک پدر و مادر در تربیت از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است، حضور فعّال والدین در این جلسات  تأکید می‌شود.

برنامه‌ی جلسات:

  • استاد: جناب آقای دکترکمن
  • زمان:
    • چهارشنبه: 23 مهر
    • چهارشنبه: 30 مهر
    • از ساعت 15:30 تا 17:00
  • جلسه در سامانه آموزش مجازی و قسمت اجتماعات و صبحگاه پایه سوم برگزار می‌شود.