اردوی یک روزه اردوگاه جاجرود در سه پایه سوم، چهارم و پنجم برگزار شد.