اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

برنامه های پیش دبستانی

زمانبرنامه
۰۷:۱۰ تا ۰۷:۲۰ صبحگاه
۰۷:۲0 تا ۰8:00 كلاس ۱
۰8:00 تا ۰۸:15 تغذيه منزل
۰۸:15 تا ۰8:55 كلاس 2
08:55 تا 09:20تغذيه مدرسه
09:20 تا 10:00كلاس 3
10:00 تا 10:15زنگ تفريح
10:15 تا 10:55كلاس 4
10:55 تا 11:20زنگ تفريح
11:20 تا 11:25آمادگي براي خروج از مدرسه
11:25 تا 11:30خروج نوآموزان

روز
كلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4
شنبهگلکارگاه ابزارکارگاه ابزارهنرورزش
غنچهکارگاه ابزارکارگاه ابزارورزشهنر
سبزههنرورزشکارگاه ابزارکارگاه ابزار
شکوفهورزشهنرکارگاه ابزارکارگاه ابزار
يك شنبهگلهنردست ورزیکارگاه ابزارکارگاه ابزار
غنچهدست ورزیهنرکارگاه ابزارکارگاه ابزار
سبزهکارگاه ابزارکارگاه ابزارهنردست ورزی
شکوفهکارگاه ابزارکارگاه ابزاردست ورزیهنر
دوشنبهگلاتاق بازیقصه گوییکارگاه ابزارکارگاه ابزار
غنچهقصه گوییاتاق بازیکارگاه ابزارکارگاه ابزار
سبزهکارگاه ابزارکارگاه ابزاراتاق بازیقصه گویی
شکوفه کارگاه ابزارکارگاه ابزارقصه گوییاتاق بازی
سه شنبهگل کارگاه ابزارکارگاه ابزاربازی میدانیدست ورزی
غنچهکارگاه ابزارکارگاه ابزاردست ورزیبازی میدانی
سبزهبازی میدانیدست ورزیکارگاه ابزارکارگاه ابزار
شکوفه دست ورزیبازی میدانیکارگاه ابزارکارگاه ابزار
چهارشنبهگلکارگاه ابزارکارگاه ابزارمهارت اجتماعیورزش
غنچهکارگاه ابزارکارگاه ابزارورزشمهارت اجتماعي
سبزهمهارت اجتماعیورزشکارگاه ابزارکارگاه ابزار
شکوفهورزشمهارت اجتماعیکارگاه ابزارکارگاه ابزار
ردیفعنوانروزتاریخ
1بوستان ملت (كلاس گل و سبزه)سه‌شنبه30 مهر
2بوستان ملت (كلاس غنچه و شكوفه) چهارشنبه1 آبان
3پارك ژوراسيك (كلاس گل و سبزه) سه‌شنبه2 آذر
4پارك ژوراسيك (كلاس غنچه و شكوفه)چهارشنبه3 آذر
5آتش‌نشاني (كلاس گل و سبزه) يكشنبه2 دي
6آتش‌نشاني (كلاس غنچه و شكوفه)چهارشنبه3 دي
7حيات وحش پرديسان (كلاس گل و سبزه) سه شنبه5 بهمن
8حيات وحش پرديسان (كلاس غنچه و شكوفه) چهارشنبه6 بهمن
9بوستان جوانمردان (كلاس گل و سبزه) شنبه6 اسفند
10بوستان جوانمردان (كلاس غنچه و شكوفه)يكشنبه7 اسفند
11بوستان ملت(كلاس گل و سبزه)يكشنبه24 فروردين
12بوستان ملت(كلاس غنچه و شكوفه)دوشنبه25 فروردين
13باغ ايراني (كلاس گل)شنبه30 فروردين
14باغ ايراني (كلاس غنچه)يكشنبه31 فروردين
15باغ ايراني (كلاس سبزه)دوشنبه1 ارديبهشت
16باغ ايراني (كلاس شكوفه)سه‌ شنبه2 ارديبهشت

ردیفبرنامهروزتاریخساعتمحل
1معارفه اوليای پيش دبستان 1شنبه11 خرداد16:00 الی 17:30سالن دبستان
2كارگاه بازی 1دوشنبه14 مرداد14:30 الی 17:00كتابخانه دبستان دوره1
3كارگاه بازی 2سه‌شنبه15 مرداد14:30 الی 17:00كتابخانه دبستان دوره1
4كارگاه بازی 3چهارشنبه16 مرداد14:30 الی 17:00كتابخانه دبستان دوره1
5معارفه اوليای پيش دبستان 2يكشنبه24 شهريور16:15 الی 17:45سالن دبستان
6كارگاه مدادگيری 1چهارشنبه17 مهر14:45 الی 17:00كتابخانه دبستان دوره1
7كارگاه مدادگيری 2دو شنبه22 مهر14:45 الی 17:00كتابخانه دبستان دوره1
8كارگاه مدادگيری 3چهارشنبه24 مهر14:45 الی 17:00كتابخانه دبستان دوره1
9كارگاه قصه گويی 1يكشنبه19 آبان14:45 الی 17:00كتابخانه دبستان دوره1
10كارگاه قصه گويی 2سه شنبه21 آبان14:45 الی 17:00كتابخانه دبستان دوره1
11كارگاه قصه گويی 3يكشنبه26 آبان14:45 الی 17:00كتابخانه دبستان دوره1
12جلسه روشسه شنبه24 دي15:45 الي 17:00سالن دبستان
13جشن پيش دبستان (گروه 1و2)جمعه18 بهمن8:00 الي 12:00سالن دبستان
پایهکلاسملاقات حضوریتماس تلفنی
پیش دبستانگل و سبزهسه‌شنبه 13:00 الی 14:30-
غنچه و شكوفهچهارشنبه 13:00 الی 14:30-
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزاده مدیر دبستاندوشنبه 7:30 الی 8:30-
آقای مهدی کلاهدوزسرپرست دورهسه‌شنبه 9:30 الي 10:30-
آقای ترابیمعاون آموزشی-یکشنبه 8:30 الی 9:30
خانم نقویسرپرست پيش دبستان-سه شنبه 9:30 الي 10:30
شماره جلسهروزتاریخساعتمکان برگزاری
1شنبه98/04/15۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰سالن اجتماعات دبستان
2دوشنبه98/04/17۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰سالن اجتماعات دبستان
3شنبه98/04/22۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰سالن اجتماعات دبستان
4دوشنبه98/04/24۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰سالن اجتماعات دبستان
5شنبه98/04/29۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰سالن اجتماعات دبستان
6دوشنبه98/04/31۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰سالن اجتماعات دبستان
7شنبه98/05/05۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰سالن اجتماعات دبستان
8دوشنبه98/05/07۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰سالن اجتماعات دبستان
9شنبه98/05/12۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰سالن اجتماعات دبستان
10دوشنبه98/05/14۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰سالن اجتماعات دبستان
روز تاریخ تغذیه
سه شنبه1 بهمنعدسي
چهارشنبه2 بهمننان كره مربا +چاي شيرين
شنبه5 بهمننان پنير و گردو+چاي شيرين
يكشنبه6 بهمننان شیرمال+شير
دوشنبه7 بهمنبیسکوییت فرخنده كنجدي+شيركاكائو
سه‌شنبه8 بهمنتخم مرغ پخته با نان و گوجه فرنگی
شنبه12 بهمننان پنير و خيار وگوجه+چاي شيرين
يكشنبه13 بهمننان شیرمال+شيركاكائو
دوشنبه14 بهمنسیب زمینی پخته با نان و گوجه فرنگی
سه‌شنبه15 بهمنعدسي
چهارشنبه16 بهمننان پنیر و خرما+چايي
شنبه19 بهمننان پنير و خيار وگوجه+چاي شيرين
يكشنبه20 بهمننان شیرمال+شير
دوشنبه21 بهمنبیسکوییت فرخنده كنجدي+ شيركاكائو
چهارشنبه23 بهمننان و حلوا ارده+چاي
شنبه26 بهمننان پنير و گردو+چاي شيرين
يكشنبه27 بهمننان شیرمال+شيركاكائو
دوشنبه28 بهمنكيك يزدي و شربت آبليمو
سه‌شنبه29 بهمنتخم مرغ پخته با نان و گوجه فرنگی
چهارشنبه30 بهمننان پنیر و خرما+شير