صفحه اصلی/ پیش دبستانی
پیش دبستانی1400-7-11 15:57:25 +03:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

برنامه های پیش دبستانی

برنامه روزانه فعاليت‌های حضوری
7:10 تا 7:30صبحگاه
7:30 تا 8:10زنگ اول
8:10 تا 8:25زنگ تفريح
8:25 تا 9:05زنگ دوم
9:05 تا 9:25تغذيه 1
9:25 تا 10:05بازي
10:05 تا 10:45زنگ سوم
10:45 تا 11:05تغذيه 2
11:05 تا 11:45زنگ چهارم
11:45 تا 11:50خروج از مدرسه
برنامه روزانه فعاليت‌های آنلاين
8:20 تا 8:30صبحگاه
8:30 تا 9:10زنگ اول
9:10 تا 9:30استراحت
9:30 تا 10:10زنگ دوم
10:10 تا 10:30استراحت
10:30 تا 11:10زنگ سوم
برنامه روزانه پيشنهادی برای فعاليت‌های آفلاين
۸:۰۰ تا ۹:۰۰بیدار شدن از خواب و آماده شدن برای شروع فعالیت‌ها
۹:۰۰ تا ۹:۴۰فعاليت ۱
۹:۴۰ تا ۱۰:۰۰استراحت
۱۰:۰۰ تا ۱۰:۴۰فعاليت ۲
روزنوع برنامهزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴
شنبهآفلاينعلوممهارت‌هاي زندگي
یکشنبهحضوريكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارت
دوشنبهآفلاينرياضيهنر
سه شنبهحضوريكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارتقصه گوييدست‌ورزي
چهارشنبهآفلاينزبان آموزيهنر
روزنوع برنامهزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴
شنبهحضوريكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارت
یکشنبهآفلاينعلوممهارت‌هاي زندگي
دوشنبهحضوريكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارتقصه گوييدست‌ورزي
سه شنبهآفلاينرياضيهنر
چهارشنبهآفلاينزبان آموزيهنر
روزنوع برنامهزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴
شنبهآفلاينعلوممهارت‌هاي زندگي
یکشنبهحضوريكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارت
دوشنبهآفلاينرياضيهنر
سه شنبهحضوريقصه گوييدست‌ورزيكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارت
چهارشنبهآفلاينزبان آموزيهنر
روزنوع برنامهزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴
شنبهحضوريكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارت
یکشنبهآفلاينعلوممهارت‌هاي زندگي
دوشنبهحضوريقصه گوييدست‌ورزيكارگاه ابزار و مهارتكارگاه ابزار و مهارت
سه شنبهآفلاينرياضيهنر
چهارشنبهآفلاينزبان آموزيهنر
روزنوع برنامهزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳
شنبهآفلاينعلوممهارت‌هاي زندگي
یکشنبهآنلاينعلومرياضيقصه گويي
دوشنبهآفلاينرياضيهنر
سه شنبهآنلاينعلومدست‌ورزيزبان‌آموزي
چهارشنبهآفلاينزبان آموزيهنر
روزنوع برنامهزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳
شنبهآنلاينعلومرياضيقصه گويي
یکشنبهآفلاينعلوممهارت‌هاي زندگي
دوشنبهآنلاينعلومدست‌ورزيزبان‌آموزي
سه شنبهآفلاينرياضيهنر
چهارشنبهآفلاينزبان آموزيهنر