برنامه های پایه دوم

برنامه زمانی قبل از ظهر
زمانبرنامه
07:20 تا 07:30صبحگاه
07:30 تا 08:10زنگ اوّل
08:30 تا 09:10زنگ دوم
09:30 تا 10:10 زنگ سوم
10:30 تا 11:10زنگ چهارم
برنامه زمانی بعد از ظهر
زمانبرنامه
13:40 تا 14:20زنگ پنجم
14:40 تا 15:20زنگ ششم

روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهریاضیفارسیعلوماملازبان انگلیسیزبان انگلیسی
یکشنبهریاضیهدیهآزمایشگاهفارسی---- ----
دوشنبهرایانهرایانهفارسیریاضی---- ----
سه شنبهزیبانویسیریاضیریاضیفارسیقرآن علوم
چهارشنبهریاضیکتابخانهفارسیاملازبان انگلیسیزبان انگلیسی
پنجشنبههنرهنرهدیهقرآن---- ----
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهریاضیفارسیعلوماملازبان انگلیسیزبان انگلیسی
یکشنبههدیهریاضیفارسیآزمایشگاه---- ----
دوشنبهفارسیریاضیرایانهرایانه---- ----
سه شنبهریاضیزیبانویسیریاضیفارسیعلومقرآن
چهارشنبهکتابخانهریاضیفارسیاملازبان انگلیسیزبان انگلیسی
پنجشنبههدیهقرآنهنرهنر---- ----

ردیفروزتاریخعنوانساعت
1شنبه27 شهریورجلسه‌ی معارفه‌ی اولیا15:30 الی 16:30
2یک‌شنبه11 مهرجلسه روش (۱)15:30 الی 16:30
3شنبه15 آبانجلسه روش (۲)15:30 الی 16:30
4دوشنبه1 آذرجلسه دانش‌افزایی اولیا (۱)15:30 الی 16:30
5پنج‌شنبه4 آذرجلسه‌ی انجمن (کارنامه‌ی میان نیم‌سال اوّل)15:30 الی 16:30
6دوشنبه8 آذرجلسه دانش‌افزایی اولیا (۲)15:30 الی 16:30
7سه‌شنبه28 دیجلسه روش (۲) - کارنامه‌ی نیم‌سال اوّل
8پنج‌شنبه26 اسفندکارنامه‌ی میان نیم‌سال دوم
9جمعه16 اردیبهشتجشن‌ پایه‌ای
10سه‌شنبه10 خردادکارنامه‌ی نیم‌سال دوم
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزاده مدیر دبستانچهار‌شنبه: 7:30 الی 8:30---
آقای کارگریانمعاون آموزشی---‌شنبه: 8:00 الی 9:00
آقای سفیدیمعلّم راهنمای پایه دوم الفدو‌شنبه: 7:30 الی 9:00یک‌شنبه: 8:30 الی 9:30
سه‌شنبه: 8:00 الی 9:00
آقای نظریمعلّم راهنمای پایه دوم بدوشنبه: 10:00 الی 11:30یک‌شنبه: 7:30 الی 8:30
چهارشنبه: 7:30 الی 8:30
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۱
شماره تماس: ۸۸۶۱۳۶۶۷-۸۸۶۰۰۸۱۶

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال اول

ماهسورهامتیاز
مهرکافرون
عصر
70
25
آبانماعون
توحید
95
25
آذرزلزال
تین
95
95
دیهمزه95
جمع امتیاز در نیم سال اول500

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال دوم

ماهسورهامتیاز
بهمنتکاثر
حمد
مسد
70
60
35
اسفند قدر
ناس
فیل
70
35
35
فروردینفلق
قریس
35
35
اردیبهشتانشراح
نصر
کوثر
70
35
20
جمع امتیاز در نیم سال دوم500