برنامه های پایه دوم

روزهای شنبه تا چهارشنبهروزهای پنجشنبه
زمانبرنامهزمان برنامه
07:10 تا 07:20صبحگاه 07:10 تا 07:15حركت و استقرار در كلاس‌ها
07:20 تا 07:25حركت و استقرا در كلاس 07:15 تا 08:00كلاس 1
07:25 تا 07:35برنامه قرآن صبحگاهی08:00 تا 08:15 زنگ تفريح
07:35 تا 08:20 كلاس 1 08:15 تا 09:00 كلاس 2
08:20 تا 08:35زنگ تفريح 09:00 تا .09:15 تغذيه
08:35 تا 09:20كلاس 2 09:15 تا 10:00 كلاس 3
09:20 تا 09:40 تغذيه 10:00 تا 10:15 زنگ تفريح
09:40 تا 10:25 كلاس 310:15 تا 11:00 كلاس 4
10:25 تا 10:40 زنگ تفريح 11:00 تخليه كلاس ها و راهروها
10:40 تا 11:25 كلاس 4 11:10 حركت سرويس ها
11:25 تا 11:30 آمادگی برای صرف ناهار
11:30 تا 11:55ناهار - بازی
11:55 تا 12:20بازی - ناهار
12:20 تا 12:30 آمادگی برای كلاس
12:30 تا 13:15 كلاس 5
13:15 تا 13:30 زنگ تفريح
13:30 تا 14:15 كلاس 6
14:15 تا 14:20حركت سرويس‌ها

برنامه تکالیف روزانه پایه دوم (بر حسب دقیقه)

درس / روزریاضیفارسیقرآن علومهديهزبانزيبانويسیجمع
رونویسینگارشروانخوانیاملاكتاب كارمطالعه
شنبه 2520-5-510---368
یکشنبه25-155-----20368
دوشنبه2520-5-5-10--368
سه‌شنبه25-155----20-368
چهارشنبه2520-5-----20373
پنجشنبه25-15530510-20-3113
جمعه------------
جمع15060453030152010404018458

برنامه دوم الف (گروه۱)

روزاولدومسومچهارمپنجمششم
شنبهزبان انگليسیزبان انگليسیریاضیفارسیعلومقرآن و هديه‌ها
یکشنبهریاضیفارسیاملا/ كتابخانهاتاق بازیژيمناستيكژيمناستيك
دوشنبهرياضیفارسیهنرهنرقرآن و هديه‌هاآزمايشگاه علوم
سه شنبهدوميدانیدوميدانیرياضیزيبانويسیاملافارسی
چهارشنبهرايانهرايانهزبان انگليسیزبان انگليسیرياضیفارسی
پنجشنبهاستخراستخرعلومقرآن و هديه‌ها

برنامه دوم الف (گروه۲)

روزاولدومسومچهارمپنجمششم
شنبهزبان انگليسیزبان انگليسیریاضیفارسیعلومقرآن و هديه ها
یکشنبهریاضیفارسیاملا/ كتابخانهزيبانويسیدوميدانیدوميدانی
دوشنبهرياضیفارسیهنرهنرقرآن و هديه هاآزمايشگاه علوم
سه شنبهژيمناستيكژيمناستيكرياضیاتاق بازیاملافارسی
چهارشنبهرايانهرايانهزبان انگليسیزبان انگليسیرياضیفارسی
پنجشنبهاستخراستخرعلومقرآن و هديه ها

برنامه دوم ب (گروه۱)

روزاولدومسومچهارمپنجمششم
شنبهرياضیفارسیزبان انگليسیزبان انگليسیقرآن و هديه هاعلوم
یکشنبهژيمناستيكژيمناستيكرياضیاملا/ كتابخانهفارسیاتاق بازی
دوشنبههنرهنررياضیفارسیآزمايشگاه علومقرآن و هديه ها
سه شنبهفارسیرياضیزيبانويسیاملادوميدانیدوميدانی
چهارشنبهزبان انگليسیزبان انگليسیرايانهرايانهرياضیفارسی
پنجشنبهاستخراستخرقرآن و هديه هاعلوم

برنامه دوم ب (گروه۲)

روزاولدومسومچهارمپنجمششم
شنبهرياضیفارسیزبان انگليسیزبان انگليسیقرآن و هديه هاعلوم
یکشنبهدوميدانیدوميدانیرياضیاملا/ كتابخانهفارسیزيبانويسی
دوشنبههنرهنررياضیفارسیآزمايشگاه علومقرآن و هديه ها
سه شنبهفارسیرياضیاتاق بازیاملاژيمناستيكژيمناستيك
چهارشنبهزبان انگليسیزبان انگليسیرايانهرايانهرياضیفارسی
پنجشنبهاستخراستخرقرآن و هديه هاعلوم
ردیفعنوانروزتاریخ
1بوستان پليسدوشنبه8 مهر
2عصري در مدرسهيكشنبه28 مهر
3بوستان مهرگانيكشنبه19 آبان
4مركز علم باغ كتاب (كلاس الف)دوشنبه9 دي
5مركز علم باغ كتاب (كلاس ب)سه‌شنبه10 دي
6تشويقيشنبه5 بهمن
7امامزاده حميده خاتونيكشنبه11 اسفند
8جاجروددوشنبه18 فروردين
9گاوداري محمدشهرچهارشنبه3 ارديبهشت

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال اول

ماهسورهامتیاز
مهرحمد
کافرون
60
70
آبانهمزه
توحید
95
25
آذرزلزال
عصر
95
25
دیمسد
تین
35
95
جمع امتیاز در نیم سال اول500

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال دوم

ماهسورهامتیاز
بهمنتکاثر
قریش
فلق
70
35
35
اسفند ماعون
کوثر
نصر
95
20
35
فروردینقدر
فیل
70
35
اردیبهشتانشراح
ناس
70
35
جمع امتیاز در نیم سال دوم500

ردیفبرنامهروزتاریخساعتمحل
1معارفه اولياي پايه دومسه شنبه26 شهريور18:00 الی 19:30سالن دبستان
2جلسه روشسه شنبه 9 مهر 15:45 الي 17:15نمازخانه دبستان
3جلسه روشيكشنبه12 آبان15:45 الي 17:15نمازخانه دبستان
4انتخاب انجمن اوليا و مربيان / كارنامه ميان نيم سال اول پنجشنبه 30 آبان ۱۴:۰۰ الي ۱۵:۱۵ سالن راهنمايي
5دانش افزايی (مسئولیّت‌پذیری)سه شنبه10 دي16:15 الي 17:45سالن دبستان
6دانش افزايی (مسئولیّت‌پذیری)سه شنبه17 دي16:15 الي 17:45سالن دبستان
7جلسه روش / توزيع كارنامه پايان نيم سال اولسه شنبه1 بهمن15:45 الي 17:15نمازخانه دبستان
8جشن ساليانه پايه دومجمعه9 اسفند9:00 الي 13:00سالن دبستان
پایهملاقات حضوریتماس تلفنی
دوم الفدوشنبه 10:30 الي 13:00شنبه 14:30 الي 15:30
دوم بيكشنبه 13:30 الي 15:00چهارشنبه 14:30 الي 15:30
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزاده مدیر دبستاندوشنبه 7:30 الی 8:30-
آقای مهدی کلاهدوزسرپرست دورهسه‌شنبه 9:30 الي 10:30-
آقای ترابیمعاون آموزشی-یکشنبه 8:30 الی 9:30
روزتاریخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولی پلوسالاد شيرازي
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته