دانش‌افزایی والدین

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های مورد نیاز را به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی والدین در ارتباط با فرزندشان برگزار نماید. این دوره‌ها نقشی کلیدی در افزایش هماهنگی میان مدرسه و خانواده به عنوان دو رکن مهمّ فرآیند آموزش و پرورش دانش‌آموزان دارد. در مقطع دبستان 1، دو نوع دوره آموزشی برای والدین گرامی برگزار می‌گردد:

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتنحوه برگزاری
پیش دبستانی تعامل و همکاری با کودکمادردکتر فیاض‌بخش10شنبه و دوشنبه15 تیر14 مرداد15:30 تا 17:00مجازی
اولآسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستانمادردکتر فیاض‌بخش10شنبه و دوشنبه15 تیر14 مرداد15:30 تا 17:00مجازی
دوممسئولیت پذیری (نظم تحصیلی - آموزشی)مادردکتر کمن2چهارشنبه5 آذر12 آذر15:30 تا 17:00مجازی

نام دوره: تعامل و همکاری با کودک پیش‌دبستانی

مدرس: دکتر فیّاض‌بخش

مخاطب: مادران

توضیح دوره

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 تعامل و همکاری با کودک پیش‌دبستانی جلسه اول
2 تعامل و همکاری با کودک پیش‌دبستانی جلسه دوم
3 تعامل و همکاری با کودک پیش‌دبستانی جلسه سوم
4 تعامل و همکاری با کودک پیش‌دبستانی جلسه چهارم
5 تعامل و همکاری با کودک پیش‌دبستانی جلسه پنجم
6 تعامل و همکاری با کودک پیش‌دبستانی جلسه ششم
7 تعامل و همکاری با کودک پیش‌دبستانی جلسه هفتم
8 تعامل و همکاری با کودک پیش‌دبستانی جلسه هشتم
9 تعامل و همکاری با کودک پیش‌دبستانی جلسه نهم
10 تعامل و همکاری با کودک پیش‌دبستانی جلسه دهم

نام دوره: آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان

مدرس: دکتر فیّاض‌بخش

مخاطب: مادران

توضیح دوره

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان جلسه اول
2 آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان جلسه دوم
3 آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان جلسه سوم
4 آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان جلسه چهارم
5 آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان جلسه پنجم
6 آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان جلسه ششم
7 آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان جلسه هفتم
8 آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان جلسه هشتم
9 آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان جلسه نهم
10 آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان جلسه دهم

نام دوره: مسئولیّت‌پذیری (نظم تحصیلی-آموزشی)

مدرس: دکتر کمن

مخاطب: والدین

توضیح دوره

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ مسئولیّت‌پذیری جلسه اوّل
2 مسئولیّت‌پذیری جلسه دوم

عناوین کارگاه‌های آموزشی والدین

  • کارگاه قصّه‌گویی – پیش‌دبستان

  • کارگاه مقدّمات مهارت نوشتن – پیش‌دبستان

  • کارگاه مدادگیری و نشستن – پایه اوّل

  • کارگاه تکلیف – پایه اوّل

  • کارگاه بازی – پایه اوّل