عکس پایه ای پایه دوم روزبه
صفحه اصلی/ پایه دوم
پایه دوم1399-12-17 11:38:50 +03:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
تکالیف و جزوات
آموزش مجازی

برنامه های پایه دوم

برنامه زمانی قبل از ظهر
زمانبرنامه
07:10 تا 07:20صبحگاه
07:20 تا 08:00زنگ اوّل
08:20 تا 09:00زنگ دوم
09:20 تا 10:00 زنگ سوم
10:20 تا 11:00زنگ چهارم
برنامه زمانی بعد از ظهر
زمانبرنامه
13:20 تا 14زنگ پنجم
14:20 تا 15زنگ ششم

برنامه تکالیف روزانه پایه دوم (بر حسب دقیقه)

درس / روزریاضیفارسیقرآن علومهديهزبانزيبانويسیجمع
رونویسینگارشروانخوانیاملاكتاب كارمطالعه
شنبه 2520-5-510---368
یکشنبه25-155-----20368
دوشنبه2520-5-5-10--368
سه‌شنبه25-155----20-368
چهارشنبه2520-5-----20373
پنجشنبه25-15530510-20-3113
جمعه------------
جمع15060453030152010404018458

روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهریاضیفارسیعلومهدیه‌های آسمانزبان انگلیسیزبان انگلیسی
یکشنبهقرآنریاضیفارسیاملا---- ----
دوشنبهریاضیزیبانویسیفارسیعلوم---- ----
سه شنبهقرآنریاضیفارسیهدیه‌های آسمان---- ----
چهارشنبهریاضیفارسیعلوماملا/کتابخانهزبان انگلیسیزبان انگلیسی
پنجشنبهرایانهرایانههنرهنر---- ----

برنامه دوم ب

روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهریاضیفارسیعلومهدیه‌های آسمانزبان انگلیسیزبان انگلیسی
یکشنبهریاضیقرآنفارسیاملا---- ----
دوشنبهزیبانویسیریاضیفارسیعلوم---- ----
سه شنبهریاضیقرآنفارسیهدیه‌های آسمان---- ----
چهارشنبهریاضیفارسیاملا/کتابخانهعلومزبان انگلیسیزبان انگلیسی
پنجشنبههنرهنررایانهرایانه---- ----

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال اول

ماهسورهامتیاز
مهرحمد
کافرون
60
70
آبانهمزه
توحید
95
25
آذرزلزال
عصر
95
25
دیمسد
تین
35
95
جمع امتیاز در نیم سال اول500

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال دوم

ماهسورهامتیاز
بهمنتکاثر
قریش
فلق
70
35
35
اسفند ماعون
کوثر
نصر
95
20
35
فروردینقدر
فیل
70
35
اردیبهشتانشراح
ناس
70
35
جمع امتیاز در نیم سال دوم500

ردیفروزتاریخعنوانساعتمحل
1سه‌شنبه۴ شهریورجلسه معارفه اولیا15:30 الی 16:30مجازی
2چهارشنبه۲ مهرجلسه روش ۱15:30 الی 16:30مجازی
3دوشنبه14 مهرجلسه روش ۲15:30 الی 16:30مجازی
4چهارشنبه7 آبانجلسه روش ۳15:30 الی 16:30مجازی
5چهارشنبه5 آذرجلسه دانش‌افزایی اولیا ۱15:30 الی 16:30مجازی
6چهارشنبه12 آذرجلسه دانش‌افزایی اولیا ۲15:30 الی 16:30مجازی
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزاده مدیر دبستانیک‌شنبه: 7:30 الی 8:30---
آقای کارگریانمعاون آموزشی---سه‌شنبه: 8:00 الی 9:30
آقای سفیدیمعلّم راهنمای پایه دوم الفیک‌شنبه: 13:30 الی 15:00دوشنبه: 13:00 الی 14:00
چهارشنبه: 13:00 الی 14:00
آقای نظریمعلّم راهنمای پایه دوم بدوشنبه: 13:30 الی 15:00یک‌شنبه: 13:00 الی 14:00
چهارشنبه: 14:00 الی 15:00
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس: ۸۸۶۱۳۶۶۷-۸۸۶۰۰۸۱۶