همکاران مقطع

امیر اکبرزاده
امیر اکبرزادهمدیر
مهدی کلاهدوز
مهدی کلاهدوزسرپرست

همکاران گروه آموزشی و پرورشی

علی کارگریان
علی کارگریانمعاون آموزشی
حمیدرضا ظریفی
حمیدرضا ظریفیمعاون پرورشی
احمد توکلی
احمد توکلیمسؤول فوق برنامه
معصومه ایمانیان
معصومه ایمانیانمسؤول فوق برنامه
رضا قاسمیان
رضا قاسمیانمسؤول پایه اول
محمد اژدری
محمد اژدریمسؤول پایه اول
سعید نظری
سعید نظریمسؤول پایه دوم
ناصر سفیدی
ناصر سفیدیمسؤول پایه دوم

همکاران پیش دبستانی

زهره سادات نقوی
زهره سادات نقویسرپرست پیش دبستان
مریم انصاری
مریم انصاریآموزگار پیش دبستانی
فاطمه هاشمی
فاطمه هاشمیآموزگار پیش دبستانی
زهرا سادات میری
زهرا سادات میریآموزگار پیش دبستانی
زهرا حصاری
زهرا حصاریآموزگار پیش دبستانی
سارا جلالی
سارا جلالیآموزگار پیش دبستانی
مریم صحراکار
مریم صحراکارآموزگار پیش دبستانی
عارفه نوروزی
عارفه نوروزیآموزگار پیش دبستانی

همکاران گروه اجرایی

حمیدرضا مرتضائی
حمیدرضا مرتضائیمعاون اجرایی
علی حسین گودرزی
علی حسین گودرزینظامت
عباس نظری
عباس نظریخدمات
سیروس باسلیقه
سیروس باسلیقهخدمات

دبیران دروس