همکاران مقطع

امیر اکبرزاده
امیر اکبرزادهمدیر
مهدی کلاهدوز
مهدی کلاهدوزسرپرست

همکاران آموزشی

زهره سادات نقوی
زهره سادات نقویسرپرست پیش دبستان
شوکت معصومی
شوکت معصومیسرپرست آموزشی پیش دبستان
علی کارگریان
علی کارگریانمعاون آموزشی

مسؤولین پایه

رضا قاسمیان
رضا قاسمیانمسؤول پایه اول
محمد اژدری
محمد اژدریمسؤول پایه اول
سعید نظری
سعید نظریمسؤول پایه دوم
ناصر سفیدی
ناصر سفیدیمسؤول پایه دوم

همکاران اجرایی و پرورشی

حمیدرضا مرتضائی
حمیدرضا مرتضائیمعاون اجرایی
علی حسین گودرزی
علی حسین گودرزیمعاون پرورشی
حمید ظریفی
حمید ظریفیمسؤول فوق برنامه
معصومه ایمانیان
معصومه ایمانیانمسؤول کتابخانه

آموزگاران پیش دبستانی

عاطفه السادات صفوی
عاطفه السادات صفویآموزگار پیش دبستانی
هانیه خوش آمال
هانیه خوش آمالآموزگار پیش دبستانی
زهرا سادات میری
زهرا سادات میریآموزگار پیش دبستانی
فاطمه هاشمی
فاطمه هاشمیآموزگار پیش دبستانی
مریم انصاری
مریم انصاریآموزگار پیش دبستانی

همکاران خدمات

عباس نظری
عباس نظریخدمات
سیروس باسلیقه
سیروس باسلیقهخدمات

دبیران دروس