برنامه های پایه اول

برنامه زمانی روزهای شنبه تا چهارشنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:30صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:30 تا 08:10زنگ اوّل
08:30 تا 09:10زنگ دوم
09:30 تا 10:10 زنگ سوم
10:30 تا 11:10زنگ چهارم
11:10 تا 11:50زنگ پنجم
برنامه زمانی روزهای پنجشنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:30صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:30 تا 08:10زنگ اوّل
08:30 تا 09:10زنگ دوم
09:30 تا 10:10 زنگ سوم
10:30 تا 11:10زنگ چهارم
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5
شنبهفارسیریاضیفارسیبازی و ورزشاملا
یکشنبههنرهنرریاضیبازی و ورزشاملا
دوشنبهفارسیریاضیفارسیبازی و ورزشعلوم
سه شنبهریاضیفارسیعلومبازی و ورزشفارسی
چهارشنبهقرآنریاضیاملابازی و ورزشفارسی
پنجشنبهقرآنآزمایشگاهرایانهرایانه----
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5
شنبهفارسیریاضیفارسیبازی و ورزشاملا
یکشنبهریاضیاملاهنربازی و ورزشهنر
دوشنبهریاضیفارسیعلومبازی و ورزشفارسی
سه شنبهفارسیریاضیفارسیبازی و ورزشعلوم
چهارشنبهریاضیقرآناملابازی و ورزشفارسی
پنجشنبهرایانهرایانهقرآنآزمایشگاه----

ردیفروزتاریخعنوانساعت
1سه‌شنبه30 شهریورجلسه‌ی معارفه اولیا15:00 الی 16:00
2سه‌شنبه6 مهرجلسه‌ی روش (۱)15:30 الی 17:00
3شنبه10 مهرکارگاه مدادگیری15:30 الی 16:30
4چهارشنبه21 مهردانش‌افزایی (۱)15:30 الی 17:00
5چهارشنبه28 مهردانش‌افزایی (2)15:30 الی 17:00
6یک‌شنبه16 آبانجلسه‌ی روش (2)15:30 الی 17:00
7پنج‌شنبه4 آذرجلسه‌ی انجمن اولیا و مربّیان14:00 الی 15:15
8چهارشنبه29 دیجلسه‌ی روش (3) و توزیع کارنامه‌ی نیم‌سال اوّل15:30 الی 17:00
9یکشنبه22 اسفندجلسه روش (۴)
10پنج‌شنبه26 اسفندتوزیع کارنامه‌ی میان نیم‌سال دوم
11جمعه۲۳ اردیبهشتجشن الفبا
12چهارشنبه11 خردادتوزیع کارنامه‌ی نیم‌سال دوم
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزاده مدیر دبستانچهار‌شنبه: 7:30 الی 8:30---
آقای کارگریانمعاون آموزشی---‌شنبه: 8:00 الی 9:00
آقای اژدریمعلّم راهنمای پایه اوّل الفدوشنبه: 13:00 الی 14:30دوشنبه: 8:30 الی 9:30
چهار‌شنبه: 7:30 الی 8:30
آقای قاسمیانمعلّم راهنمای پایه اوّل بسه‌شنبه: 13:00 الی 14:30شنبه: 11:15 الی 12:15
دوشنبه: 7:30 الی 8:30
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۱
شماره تماس: ۸۸۶۱۳۶۶۷-۸۸۶۰۰۸۱۶

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال اول

ماهسورهامتیاز
مهرکوثر
توحید
75
75
آبانحمد175
آذرناس100
دیعصر75
جمع امتیاز در نیم سال اول500

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال دوم

ماهسورهامتیاز
بهمنمسد
فلق
100
100
اسفند فیل100
فروردیننصر100
اردیبهشتقریش100
جمع امتیاز در نیم سال دوم500