برنامه های پایه اول

برنامه زمانی قبل از ظهر
زمانبرنامه
07:20 تا 07:30صبحگاه
07:30 تا 08:10زنگ اوّل
08:30 تا 09:10زنگ دوم
09:30 تا 10:10 زنگ سوم
10:30 تا 11:10زنگ چهارم
برنامه زمانی بعد از ظهر
زمانبرنامه
13:40 تا 14:20زنگ پنجم
14:40 تا 15:20زنگ ششم
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهریاضیفارسیفارسیاملا
یکشنبههنرهنرریاضیاملافارسیفارسی
دوشنبهریاضیقرآنفارسیفارسی
سه شنبهعلومریاضیفارسیفارسی
چهارشنبهقرآنریاضیفارسیاملا
پنجشنبهعلومآزمایشگاهرایانهرایانه
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهریاضیفارسیفارسیاملا
یکشنبهریاضیاملاهنرهنرفارسیفارسی
دوشنبهقرآنریاضیفارسیفارسی
سه شنبهریاضیعلومفارسیفارسی
چهارشنبهریاضیقرآنفارسیاملا
پنجشنبهرایانهرایانهعلومآزمایشگاه

ردیفروزتاریخعنوانساعت
1سه‌شنبه30 شهریورجلسه‌ی معارفه اولیا15:00 الی 16:00
2سه‌شنبه6 مهرجلسه‌ی روش (۱)15:30 الی 17:00
3شنبه10 مهرکارگاه مدادگیری15:30 الی 16:30
4چهارشنبه21 مهردانش‌افزایی (۱)15:30 الی 17:00
5چهارشنبه28 مهردانش‌افزایی (2)15:30 الی 17:00
6یک‌شنبه16 آبانجلسه‌ی روش (2)15:30 الی 17:00
7پنج‌شنبه4 آذرجلسه‌ی انجمن اولیا و مربّیان14:00 الی 15:15
8چهارشنبه29 دیجلسه‌ی روش (3) و توزیع کارنامه‌ی نیم‌سال اوّل15:30 الی 17:00
9یکشنبه22 اسفندجلسه روش (۴)
10پنج‌شنبه26 اسفندتوزیع کارنامه‌ی میان نیم‌سال دوم
11جمعه۲۳ اردیبهشتجشن الفبا
12چهارشنبه11 خردادتوزیع کارنامه‌ی نیم‌سال دوم

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال اول

ماهسورهامتیاز
مهرکوثر
توحید
75
75
آبانحمد175
آذرناس100
دیعصر75
جمع امتیاز در نیم سال اول500

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال دوم

ماهسورهامتیاز
بهمنفلق
مسد
100
100
اسفند فیل100
فروردیننصر100
اردیبهشتقریش100
جمع امتیاز در نیم سال دوم500