برنامه های پایه اول

برنامه زمانی قبل از ظهر
زمانبرنامه
07:10 تا 07:20صبحگاه
07:20 تا 08:00زنگ اوّل
08:20 تا 09:00زنگ دوم
09:20 تا 10:00 زنگ سوم
10:20 تا 11:00زنگ چهارم

برنامه تکالیف روزانه پایه اول (بر حسب دقیقه)

درس / روزریاضیفارسی خوانداریفارسی نوشتاریزیبا نویسیاملاقرآن علومجمع
شنبه -15-20255-65
یکشنبه2015-20-51070
دوشنبه2015-20-5-60
سه‌شنبه-15-202551075
چهارشنبه201525--5-65
پنجشنبه201525--5-65
جمعه--------
جمع80905080503020400
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4
شنبهفارسیفارسیعلومریاضی
یکشنبهریاضیفارسیفارسیقرآن
دوشنبهریاضیاملافارسیفارسی
سه شنبهریاضیفارسیعلومقرآن
چهارشنبهفارسیاملاعلومریاضی
پنجشنبهرایانهرایانههنرهنر

روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4
شنبهفارسیفارسیریاضیعلوم
یکشنبهفارسیفارسیقرآنریاضی
دوشنبهریاضیاملافارسیفارسی
سه شنبهریاضیفارسیقرآنعلوم
چهارشنبهفارسیاملاریاضیعلوم
پنجشنبههنرهنررایانهرایانه

ردیفروزتاریخعنوانساعتمحل
1چهارشنبه۵ شهریورجلسه معارفه اولیا15:30 الی 16:30مجازی
2سه‌شنبه1 مهرجلسه روش ۱15:30 الی 16:30مجازی
3شنبه5 مهرکارگاه تکلیف اولیای کلاس اوّل الف گروه ۱15:30 الی 16:30مجازی
4یک‌شنبه6 مهرکارگاه تکلیف اولیای کلاس اوّل الف گروه ۲15:30 الی 16:30مجازی
5دوشنبه7 مهرکارگاه تکلیف اولیای کلاس اوّل ب گروه 115:30 الی 16:30مجازی
6چهارشنبه9 مهرکارگاه تکلیف اولیای کلاس اوّل ب گروه 215:30 الی 16:30مجازی
7دوشنبه5 آبانکارگاه مدادگیری15:30 الی 16:30مجازی
8چهارشنبه14 آبانجلسه روش ۲15:30 الی 16:30مجازی
9یکشنبه2 آذرجلسه روش 315:30 الی 16:30مجازی
10چهارشنبه19 آذرجلسه روش 415:30 الی 16:30مجازی
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزاده مدیر دبستانیک‌شنبه: 7:30 الی 8:30---
آقای کارگریانمعاون آموزشی---سه‌شنبه: 8:00 الی 9:30
آقای اژدریمعلّم راهنمای پایه اوّل الفیک‌شنبه: 13:30 الی 15:00شنبه: 14:00 الی 15:00
سه‌شنبه: 11:00 الی 12:00
آقای قاسمیانمعلّم راهنمای پایه اوّل الفدوشنبه: 13:30 الی 15:00شنبه: 13:00 الی 14:00
یک‌شنبه: 14:00 الی 15:00
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس: ۸۸۶۱۳۶۶۷-۸۸۶۰۰۸۱۶

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال اول

ماهسورهامتیاز
مهرحمد175
آبانفیل100
آذرتوحید
کوثر
75
75
دیعصر75
جمع امتیاز در نیم سال اول500

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال دوم

ماهسورهامتیاز
بهمنفلق
نصر
100
100
اسفند مسد100
فروردینناس100
اردیبهشتقریش100
جمع امتیاز در نیم سال دوم500