برنامه آموزش مجازی پایه اول

روز تاریخ ارزیابی مجازی آموزش مجازی موضوع نوع آموزش
شنبه 99/03/10 فارسی و ریاضی نشانه (ظ) – حل تمرین درس ۲۳ و ۲۴ فیلم ۱۶ فارسی – فیلم ۲۶ ریاضی
یکشنبه 99/03/11 ارسال فایل املا نشانه (ض ط) فیلم ۸ ریاضی و املا حل تمرین درس ۲۵ – نشانه (ض ط) فیلم ۲۷ ریاضی – فیلم ۸ املا
دوشنبه 99/03/12

فارسی (فصل ۱۷ تا ۲۲)

ساعت برگزاری 18:30 تا 19:30

سه شنبه 99/03/13

ریاضی (درس ۲۱ تا ۲۵)

ساعت برگزاری 18:30 تا 19:30

چهارشنبه 99/03/14
پنجشنبه 99/03/15
روز تاریخ ارزیابی مجازی آموزش مجازی موضوع نوع آموزش
شنبه 99/03/03 فارسی نشانه (ط) فیلم 14
یکشنبه 99/03/04
دوشنبه 99/03/05
سه شنبه 99/03/06

ارسال فایل املا نشانه ح (فیلم 7)

علوم (فصل 6، 7 و 11)

ساعت برگزاری 18:30 تا 19:30

فارسی و املا نشانه غ – نشانه (حـ ح) فیلم 15 فارسی – فیلم 7 املا
چهارشنبه 99/03/07 ارسال فایل روان‌خوانی ریاضی و علوم عدد نویسی – از گذشته تا آینده فیلم 23 ریاضی – فیلم 8 علوم
پنجشنبه 99/03/08 علوم (فصل 9، 12، 13 و 14)

ساعت برگزاری 18:30 تا 19:30

ریاضی شمارش 9تا 9تا – ساعت و حل مسأله فیلم 24 و 25
روز تاریخ ارزیابی مجازی آموزش مجازی موضوع نوع آموزش
شنبه 99/02/27 فارسی نشانه (حـ ح) – حل تمرین درس 21 و 22 فیلم 12 فارسی – فیلم 18 ریاضی
یکشنبه 99/02/28 ارسال متن املا – (ع – ث) فیلم 6 املا ریاضی – املا شمارش 8تا 8تا – (ع -ث) فیلم 19 ریاضی – فیلم 6 املا
دوشنبه 99/02/29 فارسی (درس 13 تا 16)

ساعت برگزاری 18:30 تا 19:30

ریاضی ماشین حساب فیلم 20
سه شنبه 99/02/30 فارسی نشانه (ضـ ض) فیلم 13
چهارشنبه 99/02/31 ارسال فایل روان‌خوانی ریاضی – علوم ساعت – آهن ربا فیلم 21 ریاضی – فیلم 7 علوم
پنجشنبه 99/03/01 ریاضی مسأله‌ی 2مرحله‌ای فیلم 22
روز تاریخ ارزیابی مجازی آموزش مجازی موضوع نوع آموزش
شنبه 99/02/20 فارسی نشانه (ع) فیلم 10
یکشنبه 99/02/21 ریاضی شمارش 6تا 6تا فیلم 15
دوشنبه 99/02/22 ارسال فایل روان‌خوانی فارسی نشانه (ثـ ث) فیلم 11
سه شنبه 99/02/23 ارسال متن املا – (ص – ذ) فیلم 5 املا ریاضی و املا مضارب اعداد و حل مسأله – (ص – ذ) فیلم 16 – فیلم 5
چهارشنبه 99/02/24 ریاضی (درس 17 تا 20)

ساعت برگزاری 11:00 تا 11:35

علوم از خانه تا مدرسه فیلم 6
پنجشنبه 99/02/25 ریاضی شمارش 7تا 7تا فیلم 17
روز تاریخ کلاس موضوع نوع آموزش
شنبه 99/02/13 فارسی نشانه (صـ ص) فیلم 8
یکشنبه 99/02/14 ریاضی حل تمرین درس 19 و 20 – جدول 10تایی اعداد فیلم 12 و 13
دوشنبه 99/02/15 فارسی نشانه (ذ) فیلم 9
سه شنبه 99/02/16 ریاضی و املا حل مسأله – تشدید فیلم 13 – فیلم 4
چهارشنبه 99/02/17 علوم زمین خانه‌ی خاکی ما فیلم 5
پنجشنبه 99/02/18 ریاضی ساعت فیلم 14
روز تاریخ کلاس موضوع نوع آموزش
شنبه 99/02/06 فارسی تشدید فیلم 7
یکشنبه 99/02/07 ریاضی و املا (شمارش 10تا 10تا) – (ژ – خوا) فیلم 8 ریاضی – فیلم 3 املا
دوشنبه 99/02/08 ریاضی شمارش 5تا 5تا فیلم 9
سه شنبه 99/02/09 ریاضی حل مسأله فیلم 10
چهارشنبه 99/02/10 علوم زمین خانه‌ی سنگی ما فیلم 4
پنجشنبه 99/02/11
روز تاریخ کلاس موضوع نوع آموزش
شنبه 99/01/30 فارسی و ریاضی (نشانه ژ) – (حل تمرین ریاضی درس 17و18) فیلم 5 فارسی – فیلم 11 ریاضی
یکشنبه 99/01/31 ریاضی و املا (جمع و تفریق مضارب10) – (و استثناء و ج) فیلم 4 ریاضی – فیلم 1 املا
دوشنبه 99/02/01 فارسی (نشانه خوا) فیلم 6
سه شنبه 99/02/02 ریاضی و املا (حل مسأله (جمع)) – (هـ و چ) فیلم 5 ریاضی – فیلم 2 املا
چهارشنبه 99/02/03 علوم (زمین خانه ی پر آب ما) فیلم 3
پنجشنبه 99/02/04 ریاضی (حل مسأله (تفریق))-(7- تقارن) فیلم 6و7
روز تاریخ کلاس موضوع نوع آموزش
شنبه 99/01/23 فارسی نشانه چـ چ فیلم 3
یکشنبه 99/01/24 ریاضی شمارش چندتا چندتا (دوتا سه‌تا) فیلم 3
دوشنبه 99/01/25 فارسی 4- نشانه هـ فیلم 4
سه شنبه 99/01/26 ریاضی شمارش چندتا چندتا (4تا 4تا) فیلم 3
چهارشنبه 99/01/27 علوم دنیای سرد و گرم 2 فیلم 2
پنجشنبه 99/01/28
روز تاریخ کلاس موضوع نوع آموزش
شنبه 99/01/16 فارسی نشانه(“و” استثنا) فیلم 1
یکشنبه 99/01/17 ریاضی اندازه گیری فیلم 1
دوشنبه 99/01/18 فارسی نشانه(“جـ ج”) فیلم 2
سه‌شنبه 99/01/19 ریاضی محور اعداد فیلم 2
چهارشنبه 99/01/20 علوم دنیای سرد و گرم1 فیلم 1
پنجشنبه 99/01/21

ویدیوهای آموزشی پایه اول

ریاضی

فیلم 1 – اندازه گیری

فیلم 2- محور اعداد

فیلم 3- شمارش چند تا چندتا

فیلم 4- جمع و تفریق مضارب 10

فیلم 5- حل مسأله (جمع)

فیلم 6- حل مسأله (تفریق)

فیلم 7- تقارن

فیلم 8- شمارش 10تا 10تا

فیلم 9- شمارش 5تا 5تا

فیلم 10- حل مسأله

فیلم 11- حل تمرین ریاضی درس 17و18

فیلم 12- حل تمرین ریاضی درس 19و20

فیلم 13- جدول 10تایی اعداد

فیلم 14- ساعت

فیلم 15- شمارش 6تا 6 تا

فیلم 16- مضارب اعداد و حل مسأله

فیلم 17-شمارش 7تا 7تا

فیلم 18-حل تمرین ریاضی درس 21 و 22

فیلم 19-شمارش 8تا 8تا

فیلم 20- ماشین حساب

فیلم 21- ساعت

فیلم 22- مسأله‌ی 2مرحله ای

فیلم 23- عدد نویسی

فیلم 24- شمارش 9تا 9تا

فیلم 25- ساعت و حل مسأله

فیلم 26- حل تمرین درس ۲۳ و ۲۴

فیلم 27- حل تمرین درس 25

فارسی

فیلم 1- نشانه (و استثناء)

فیلم 2- نشانه جـ ج

فیلم 3- نشانه چـ چ

فیلم 4- نشانه هـ

فیلم 5- نشانه ژ

فیلم 6- نشانه خوا استثناء

فیلم 7- تشدید

فیلم 8- نشانه (صـ ص)

فیلم 9- نشانه (ذ)

فیلم 10- نشانه (ع)

فیلم 11- نشانه (ثـ ث)

فیلم 12- نشانه (حـ ح)

فیلم 13- نشانه (ضـ ض)

فیلم 14- نشانه (ط)

فیلم 15- نشانه (غ)

فیلم 16- نشانه (ظ)

علوم

فیلم 1- دنیای سرد و گرم 1

فیلم 2- دنیای سرد و گرم 2

فیلم 3- زمین خانه‌ی پر آب ما

فیلم 4- زمین خانه‌ی سنگی ما

فیلم 5- زمین خانه‌ی خاکی ما

فیلم 6- از خانه تا مدرسه

فیلم 7- آهن ربا

فیلم 8- از گذشته تا آینده

املا

فیلم 1- (و استثناء و ج)

فیلم 2- (هـ و چ)

فیلم 3- (ژ – خوا)

فیلم 4- (تشدید)

فیلم 5- (ص – ذ)

فیلم 6- (ث – ع)

فیلم 7- (حـ ح)

فیلم ۸- (ض ط)