بازدید نوآموزان پیش دبستان از حیات وحش پردیسان با هدف آشنایی آنها با انواع حیوانات و حشرات تاکسیدرمی شده در تاریخ پنجم بهمن برگزار شد.