اسم این بازی جوجه تیغی است. یک نفر باید جوجه‌تیغی شود و از خودش در قسمت‌های مختلف لباسش 5 گیره لباس آویزان کند و چشمانش را با دستمال ببندد. نفر دوم که شکارچی است و می‌خواهد این جوجه‌تیغی را شکار کند باید گیره‌های آویزان از بدن نفر اول که همان تیغ‌های جوجه‌تیغی هست را بکند. منتها باید حواسش را جمع کند تا جوجه‌تیغی نفهمد و جوری حرکت کند که اصلا به جوجه‌تیغی برخورد نکند. جوجه‌تیغی هم همزمان دستانش را در هوا تکان می‌دهد و با احتیاط کمی دور خود می‌چرخد تا شاید شکارچی به او برخورد کند. اگر شکارچی بتواند تیغ‌های جوجه‌تیغی را بکند برنده است ولی اگر جوجه‌تیغی بتواند شکارچی را لمس کند او برنده بازی می‌شود. تعداد گیره‌ها قراردادی است و می‌توانید آن را بیشتر یا کمتر کنید. حتی می‌توانید بازی را مرحله‌ای کنید و در هر مرحله به تعداد گیره‌ها اضافه کنید.

بازي جوجه تيغي