هر بازیکن زمینی به اندازه یک حلقه هولاهوپ (می‌توان زمین را با حلقه هولاهوپ، طناب، پارچه و … مشخص کرد) و یک بادکنک دارد. همچنین بیرون حلقه تعدادی وسیله وجود دارد. بازیکن‌ها باید بعد از گفتن یک، دو، سه بادکنک را به بالا بیندازند و در فاصله بالا رفتن و فرود آمدن بادکنک، وسایل بیرون حلقه را به داخل بیاورند و همچنین بادکنک را هم قبل از زمین خوردن بگیرند و داخل حلقه بگذارند. قوانین بازی مثل تعداد مراحل و امتیازات لازم برای مشخص شدن برنده، تعداد وسایل و تغییر آن در هر مرحله، نحوه چیدن وسایل داخل حلقه و … قراردادی است و می‌توان در هر دور بازی قواعد را تغییر داد.

هولاهوپ

هولاهوپ

بادکنک

وسایل اضافه برای قرار دادن داخل حلقه