– اون چیه که در رشت، اوّله در ورامین، دومه و در تهران سومه؟

– اون چیه که در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست؟

– اون کدوم جزیره‌ی ایرانیه که اگر سر و ته اش بکنی میشه تکلیف دانش‌آموزان؟

– اون کدوم گل وحشیه که اگر اوّلش رو برداری قایق میشه؟

– دُم دارد ولی نهنگ نیست! هرچه بزرگ‌تر می‌شود، دُمش کوتاه‌تر می‌شود. وقتی کاملاً بزرگ شد، دُمش از بین می‌رود؟

– آن چه حیوانی است که همه جا می‌رود ولی از خانه‌اش بیرون نمی‌رود؟