برنامه های پایه نهم

زمان‌بندی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰کلاس ۱
۸:۲۰ تا ۹:۰۰کلاس ۲
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰کلاس ۳
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰کلاس ۴
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰کلاس ۵
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰کلاس ۶

زمان‌بندی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۳۰ تا ۱۵آزمون‌های مستمر (روزهای زوج)
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان بزرگسال گروه اوّل (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶ تا ۱۷:۳۰زبان بزرگسال گروه دوم (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵تمرین‌دوره‌ای (دوشنبه)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷ و ۸
شنبهالفقرآنقرآنمشاورهجغرافی، تاریخریاضیریاضی
بریاضیریاضیقرآنقرآنمشاورهجغرافی، تاریخ
جمشاورهجغرافی، تاریخرياضیرياضیقرآنقرآن
يكشنبهالفعلومعلومزیستاحكام / دفاعیاجتماعیزیستزبان كانون
بزیستزیستاحكام / دفاعیعلومعلوماجتماعیزبان كانون
جاجتماعیاحكام / دفاعیعلومزیستزیستعلومزبان كانون
دوشنبهالفعربیآدابفارسیعربیتمرین دوره‌ایفارسیتمرین دوره‌ای
بفارسیعربیآدابفارسیعربیتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
جآدابفارسیعربیتمرین دوره‌ایفارسیعربیتمرین دوره‌ای
سه‌شنبهالفرياضیرياضیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانرایانهرایانهزبان كانون
برایانهرایانهریاضیریاضیپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانزبان كانون
جپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانرایانهرایانهرياضیرياضیزبان كانون
چهارشنبهالففارسیانشاهندسههندسهعلومعلوم
بهندسههندسهعلومعلومفارسیانشا
جعلومعلومفارسیانشاهندسههندسه
پنج‌شنبه-فوق برنامه ۱فوق برنامه ۱فوق برنامه ۲فوق برنامه ۲گروه اندیشهگروه اندیشه-

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1سه‌شنبه۴ شهریور۱۷ تا ۱۸جلسه معارفه
2یکشنبه۲۵ آبان۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال اوّل
3شنبه۴ بهمن۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰نیم‌سال اوّل
4شنبه۲۱ فروردین۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال دوم و ارتقا
5سه‌شنبه۱ تیر۱۶:۳۰ تا ۱۸پایان سال

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقایان ابوالحسنی / شمسمعلمين راهنمادوشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰
چهارشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

برنامه های پایه دهم

زمان‌بندی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰کلاس ۱
۸:۲۰ تا ۹:۰۰کلاس ۲
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰کلاس ۳
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰کلاس ۴
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰کلاس ۵
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰کلاس ۶

زمان بندی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۳۰ تا ۱۵آزمون‌های مستمر (روزهای زوج)
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان بزرگسال گروه اوّل (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶ تا ۱۷:۳۰زبان بزرگسال گروه دوم (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵تمرین‌دوره‌ای
گروه اندیشه ۱ (دوشنبه)
۱۷ تا ۱۸:۳۰گروه اندیشه ۲ (دوشنبه)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸
شنبهالففارسیفارسیفيزيکفيزيکنگارشفيزيکتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
بفيزيکفيزيکفارسیفارسیفيزيکنگارشتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
يكشنبهالفرايانهرايانهرياضیرياضیمشاورهرياضیزبان کانونزبان کانون
برياضیرياضیرايانهرايانهرياضیمشاورهزبان کانونزبان کانون
دوشنبهالفدین و زندگیقرآندین و زندگیشيمیفارسیشیمیگروه اندیشهگروه اندیشه
بقرآندین و زندگیشیمیدین و زندگیشیمیفارسیگروه اندیشهگروه اندیشه
سه‌شنبهالففيزيکفيزيکجغرافیجغرافیتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان کانونزبان کانون
بجغرافیجغرافیفيزيکفيزيکتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان کانونزبان کانون
چهارشنبهالفرياضیرياضیهندسههندسهرياضیدفاعیفوق برنامهفوق برنامه
بهندسه/ زیستهندسه/ زیسترياضیرياضیدفاعیرياضیفوق برنامهفوق برنامه
پنج‌شنبهالفشيمیشيمیعربیعربیسواد رسانهآداب--
بعربیعربیشيمیشيمیآدابسواد رسانه--

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1دوشنبه۳ شهریور۱۷ تا ۱۸جلسه معارفه
2دوشنبه۲۶ آبان۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال اوّل
3یکشنبه۵ بهمن۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰نیم‌سال اوّل
4سه‌شنبه۱۷ فروردین۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال دوم
5سه‌شنبه۱ تیر۱۶:۳۰ تا ۱۸پایان سال

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای نعمتیمعلم راهنمایکشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰شنبه ۱۱ تا ۱۲
دوشنبه ۹ تا ۱۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ الی ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

برنامه‌های پایه یازدهم

زمان‌بندی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰کلاس ۱
۸:۲۰ تا ۹:۰۰کلاس ۲
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰کلاس ۳
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰کلاس ۴
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰کلاس ۵
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰کلاس ۶

زمان بندی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۳۰ تا ۱۵آزمون‌های مستمر (روزهای زوج)
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان بزرگسال گروه اوّل (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶ تا ۱۷:۳۰زبان بزرگسال گروه دوم (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵تمرین‌دوره‌ای
گروه اندیشه ۱ (دوشنبه)
۱۷ تا ۱۸:۳۰گروه اندیشه ۲ (دوشنبه)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸
شنبهالففیزیکفیزیکهندسههندسهفیزیکدین و زندگی--
بهندسه/ زيستهندسه/ زيستفیزیکفیزیکدین و زندگیفیزیک--
يكشنبهالففارسی و نگارشفارسی و نگارشحسابانحسابانتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان كانونزبان كانون
بحسابانحسابانفارسی و نگارشفارسی و نگارشتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان كانونزبان كانون
دوشنبهالففارسیفارسیشیمیشیمیقرآنهندسهگروه اندیشه ۱گروه اندیشه ۱
بشیمیشیمیفارسیفارسیهندسه/ ریاضیقرآنگروه اندیشه ۱گروه اندیشه ۱
سه‌شنبهالفرايانهرايانهفیزیکفیزیکدین و زندگیزمین‌شناسیزبان كانونزبان كانون
بفیزیکفیزیکرايانهرايانهزمین‌شناسیدین و زندگیزبان كانونزبان كانون
چهارشنبهالفحسابانحسابانحسابانآمار و احتمالآمار و احتمالآمار و احتمالتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
بآمار و احتمال/ زيستآمار و احتمال/ زيستآمار و احتمال/ زيستحسابانحسابانحسابانتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
پنج‌شنبهالفشيمیشيمیعربیعربیآدابمشاوره--
بعربیعربیشيمیشيمیمشاورهآداب--

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1يكشنبه۲ شهریور۱۷ تا ۱۸جلسه معارفه
2سه‌شنبه۲۷ آبان۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال اوّل
3دوشنبه۶ بهمن۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰نیم‌سال اوّل
4چهارشنبه۱۸ فروردین۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال دوم
5چهارشنبه۲ تیر۱۶:۳۰ تا ۱۸پایان سال

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای ناصریمعلم راهنماشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰یکشنبه ۹ تا ۱۰
دوشنبه ۱۴ تا ۱۵
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

برنامه‌های پایه دوازدهم

ساعتبرنامه
7:10 تا 7:15صبحگاه
7:20 تا 8:45زنگ 1 و 2
8:45 تا 9:05استراحت
9:05 تا 9:50زنگ 3
9:50 تا 9:55جابجايي كلاس
9:55 تا 10:35زنگ 4
10:35 تا 10:50استراحت
10:50 تا 11:35زنگ 5
11:35 تا 11:45استراحت
11:45 تا 12:30زنگ 6
12:30 تا 14:45نماز، ناهار و استراحت
14:45 تا 16:15زنگ 7 و 8
16:15 تا 16:30استراحت
16:30 تا 18:00زنگ 9 و 10
كلاس دوازدهم الف
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8زنگ 9زنگ 10
شنبهشيميشيميشيميهندسههندسههندسهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهفيزيكفيزيكفيزيكحسابانحسابانحسابانمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهفارسيفارسيفارسيگسستهگسستهگسستهزبانزبانمطالعهمطالعه
سه‌شنبهعربيعربيشيميشيميمشاورهشيميمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهفيزيكفيزيكحسابانحسابانفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهمطالعهآدابمعارفمعارفآزمون هفتگيآزمون هفتگيمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ب
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8زنگ 9زنگ 10
شنبههندسههندسههندسهشيميشيميشيميمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهحسابانحسابانحسابانفيزيكفيزيكفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهگسستهگسستهگسستهفارسيفارسيفارسيمطالعهمطالعهزبانزبان
سه‌شنبهشيميشيميعربيعربيشيميمشاورهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهحسابانحسابانفيزيكفيزيكمطالعهفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهمعارفمعارفآدابمطالعهآزمون هفتگيآزمون هفتگيمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ج
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8زنگ 9زنگ 10
شنبهزيستزيستزيستشيميشيميشيميمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهرياضيرياضيرياضيفيزيكفيزيكفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهزيستزيستزيستفارسيفارسيفارسيمطالعهمطالعهزبانزبان
سه‌شنبهشيميشيميعربيعربيشيميمشاوره مطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهرياضيرياضيفيزيكفيزيكمطالعهفيزيك مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
پنجشنبهمعارفمعارفآدابمطالعهآزمون هفتگيآزمون هفتگي مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
روزتاريخنوع آزمون
جمعه۳۱ مردادآزمون پایان‌دوره تابستان 99
جمعه۲۵ مهرآزمون ۱ گزینه ۲
جمعه۱۶ آبانآزمون ۲ گزینه ۲
جمعه۷ آذرآزمون ۳ گزینه ۲
جمعه۲۸ آذرآزمون ۴ گزینه ۲
جمعه۲۶ دیآزمون ۵ گزینه ۲
جمعه۱۷ بهمنآزمون ۶ گزینه ۲
جمعه۱ اسفندآزمون ۷ گزینه ۲
جمعه۲۰ فروردینآزمون ۹ گزینه ۲
جهت اطلاع از بودجه‌بندی هر آزمون، بر روی آن كليك كنيد.
روزتاريخنوع آزمون
سه‌شنبه۲۴ تير آزمون هفتگی 1
سه‌شنبه۳۱ تیر آزمون هفتگی 2
سه‌شنبه۷ مردادآزمون هفتگی 3
سه‌شنبه۱۴ مرداد آزمون هفتگی 4
سه‌شنبه۲۱ مردادآزمون هفتگی 5
پنجشنبه۲۷ شهريورآزمون هفتگي 6
پنجشنبه۳ مهرآزمون هفتگی 7
پنجشنبه۱۰ مهرآزمون هفتگی ۸
پنجشنبه۱ آبانآزمون هفتگی ۹
پنجشنبه۸ آبانآزمون هفتگی ۱۰
پنجشنبه۲۲ آبانآزمون هفتگی ۱۱
پنجشنبه۲۹ آبانآزمون هفتگی ۱۲
پنجشنبه۱۳ آذرآزمون هفتگی ۱۳
پنجشنبه۲۰ آذرآزمون هفتگی ۱۴
پنجشنبه۴ دیآزمون هفتگی ۱۵
پنجشنبه۱۱ دیآزمون هفتگی ۱۶
پنجشنبه۲ بهمنآزمون هفتگی ۱۷
پنجشنبه۹ بهمنآزمون هفتگی ۱۸
پنجشنبه۲۳ بهمنآزمون هفتگی ۱۹
پنجشنبه۱۴ اسفندآزمون هفتگی ۲۰
پنجشنبه۲۸ اسفندآزمون هفتگی ۲۱
جهت اطلاع از بودجه‌بندی هر آزمون، بر روی آن كليك كنيد.
برنامه مطالعه
تير و مردادرشته ریاضیرشته تجربی
مهر و آبانرشته رياضيرشته تجربي
جهت مشاهده برنامه بر روي رشته مورد نظر كليك كنيد.
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقاي كلاهدوزمديرپنجشنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای قائمیمعلم راهنمادوشنبه ۱۱ تا ۱۲:۳۰شنبه ۱۰ تا ۱۱
چهارشنبه ۸:۳۰ تا ۹:۳۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

ردیفروزتاریخساعت
1