برنامه های پایه نهم

زمان‌بندی روزانه

زمانبرنامه
7:10 - 7:25صبحگاه
8:50 - 7:25کلاس (1 و 2)
9:10 - 8:50زنگ تفریح
10:35 - 9:10کلاس (3 و 4)
10:50 - 10:35زنگ تفریح
11:35 - 10:50کلاس (5)
11:45 - 11:35زنگ تفریح
زمانبرنامه
12:30 - 11:45کلاس (6)
14:00 - 12:30نماز، ناهار و بازي
14:45 - 14:00کلاس (7)
15:00 - 14:45زنگ تفريح
15:45 - 15:00کلاس (8)
حركت سرويس 10 دقيقه بعد از اتمام كلاس

زمان‌بندی کارگروهی

روزمطالعه انفرادیرفع اشكال گروهیآزمون
پنجشنبه7:25 تا 8:258:40 تا 9:109:20 تا 9:40

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8
شنبهالفكار و فناوریكار و فناوریزيستزيسترياضیرياضیجغرافیمشاوره
برياضیرياضیكار و فناوریكار و فناوریمشاورهجغرافیزيستزيست
جزيستزيسترياضیرياضیكار و فناوریكار و فناوریمشاورهجغرافي
يكشنبهالفزبان كانونزبان كانونعلومعلومپيام‌های آسماناحكام / دفاعیاجتماعیپيام‌های آسمان
بزبان كانونزبان كانونپيام‌های آسمانپيام‌های آسماناحكام / دفاعیعلومعلوماجتماعی
جزبان كانونزبان كانوناجتماعیاحكام / دفاعیعلومپيام‌های آسمانپيام‌های آسمانعلوم
دوشنبهالفقرآنقرآنفارسیفارسیتاريخعربيرايانهرايانه
بفارسیفارسیرايانهرايانهقرآنقرآنتاريخعربی
جرايانهرايانهقرآنقرآنفارسیفارسیعربیتاريخ
سه‌شنبهالفزبان كانونزبان كانونرياضیرياضیآزمايشگاه علومآزمايشگاه علومورزشورزش
بزبان كانونزبان كانونآزمايشگاه علومآزمايشگاه علومورزشورزشرياضیرياضي
جزبان كانونزبان كانونورزشورزشرياضیرياضیآزمايشگاه علومآزمايشگاه علوم
چهارشنبهالفعلومعلومفارسیانشاهندسههندسهفوق برنامهفوق برنامه
بهندسههندسهعلومعلومفارسیانشافوق برنامهفوق برنامه
جفارسیانشاهندسههندسهعلومعلومفوق برنامهفوق برنامه
پنج‌شنبهالفكارگروهیكارگروهیكارگروهیآدابورزشعربی--
بكارگروهیكارگروهیكارگروهیورزشعربيآداب--
جكارگروهیكارگروهیكارگروهیعربيآدابورزش--

کارگروهی نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1پنجشنبه11 مهرریاضی1
2پنجشنبه18 مهرهندسه1
3پنجشنبه25 مهرعربی1
-پنجشنبه2 آبانتعطيل-سفر پايه‌ای به يزد
4پنجشنبه9 آبانرياضی2
5پنجشنبه16 آبانعلوم1
-پنجشنبه23 آبانتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال اوّل
6پنجشنبه30 آبانرياضی3
7پنجشنبه7 آذرهندسه2
8پنجشنبه14 آذرعلوم2
9پنجشنبه21 آذرعربی2
10پنجشنبه28 آذررياضی4
11پنجشنبه5 ديهندسه3
12پنجشنبه12 ديعلوم3

کارگروهی نیم سال دوم

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1پنجشنبه3 بهمنریاضی1
-پنجشنبه10 بهمنتعطيل-تعطيل مؤسسه
2پنجشنبه17 بهمنعربی1
3يكشنبه20 بهمنعلوم1
4پنجشنبه24 بهمنهندسه1
5پنجشنبه1 اسفندرياضی2
6پنجشنبه8 اسفندعلوم2
-پنجشنبه15 اسفندتعطيل-جشن پايه‌ای
-پنجشنبه22 اسفندتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال دوم
-پنجشنبه14 فروردينتعطيل-تعطيلی مؤسسه
-پنجشنبه21 فروردينتعطيل-تعطيلی مؤسسه
7پنجشنبه28 فروردينرياضي3
8پنجشنبه4 ارديبهشتعلوم3
9پنجشنبه11 ارديبهشتهندسه2
10پنجشنبه18 ارديبهشتعربي2
11پنجشنبه25 ارديبهشترياضي4

اردوها و بازدیدها

ردیفعنوانروزتاریخ
1سفر اختياري قمچهارشنبه24 مهر
2سفر يزدسه‌شنبه تا شنبه30 مهر تا 4 آبان
3مؤسسه فرهنگی روزبهيكشنبه12 آبان (الف)
19 آبان (ب)
26 آبان (ج)
4داروسازی دكتر عبيدیسه‌شنبه5 آذر (الف)
12 آذر (ب)
19 آذر (ج)
5مرقد امام (ره) و حرم حضرت عبدالعظيم حسنی (ع)يكشنبه22 دي
6مجلس شوراي اسلاميدوشنبه14 بهمن
7تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال اولچهارشنبه23 بهمن
8باغ موزه دفاع مقدسشنبه24 اسفند
9اردوي تفريحي جاجروددوشنبه25 فروردين
10بازار تهرانسه‌شنبه2 ارديبهشت
11تشويقي كارنماي امتيازي پايان سالدوشنبه23 تير
12سفر اختياري درياچه گهرسه‌شنبه تا شنبه7 تا 11 مرداد

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتمحل
1دوشنبه8 مهر16:15 تا 17:45سالن دبيرستان 1
2پنجشنبه30 آبان16:15 تا 17:30سالن دبیرستان 1
3يكشنبه29 دي16:15 تا 17:45سالن دبستان
4يكشنبه6 بهمن16:15 تا 18:15سالن دبستان
5سه‌شنبه26 فروردين16:30 تا 17:45سالن دبستان
6سه‌شنبه3 تير16:30 تا 18سالن دبيرستان 1

استخر

نوبتروزتاریخ
1يكشنبه7 مهر
2سه‌شنبه23 مهر
3شنبه11 آبان
4يكشنبه3 آذر
5چهارشنبه20 آذر
6سه‌شنبه10 دي
7شنبه5 بهمن
8چهارشنبه23 بهمن
9سه‌شنبه13 اسفند
10يكشنبه31 فروردين

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه 10 الی 12ــــــ
آقایان ابوالحسنی / شمسمعلمين راهنماشنبه 8 تا 9:30
چهارشنبه 14 تا 15:30
یکشنبه 9:30 تا 10:30
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه 11 تا 12
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

برنامه غذایی

روزتاريخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه‌شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه‌شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته

برنامه های پایه دهم

زمان‌بندی روزانه

زمانبرنامه
7:10 - 7:25صبحگاه
8:50 - 7:25کلاس (1 و 2)
9:10 - 8:50زنگ تفریح
10:35 - 9:10کلاس (3 و 4)
10:50 - 10:35زنگ تفریح
11:35 - 10:50کلاس (5)
11:45 - 11:35زنگ تفریح
زمانبرنامه
12:30 - 11:45کلاس (6)
14:00 - 12:30نماز، ناهار و بازي
14:45 - 14:00کلاس (7)
15:00 - 14:45زنگ تفريح
15:45 - 15:00کلاس (8)
حركت سرويس 10 دقيقه بعد از اتمام كلاس

زمان‌بندی کارگروهی

روزمطالعه انفرادیرفع اشكالآزمون
یکشنبه سه شنبه قبل عید16:20 تا 17:4018:25 تا 19:2019:25 تا 19:45
یکشنبه سه شنبه بعد عید16:20 تا 17:4518:10 تا 19:1019:15 تا 19:35

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8
شنبهالففارسیفارسیفيزيكفيزيكبازيفيزيكدين و زندگیمشاوره
بفيزيكفيزيكفارسیفارسیفيزيكبازیمشاورهدين و زندگی
يكشنبهالفزبان كانونزبان كانونرايانهرايانهرياضیرياضیورزشرياضی
بزبان كانونزبان كانونرياضیرياضیرايانهرايانهرياضیورزش
دوشنبهالفآزمايشگاهآزمايشگاهشيمیشيمیورزشورزشفارسینگارش
بشيمیشيمیآزمايشگاهآزمايشگاهفارسینگارشورزشورزش
سه‌شنبهالفزبان كانونزبان كانونفيزيكفيزيكجغرافیجغرافیفيزيكآداب
بزبان كانونزبان كانونجغرافیجغرافیفيزيكفيزيكآدابفيزيك
چهارشنبهالفرياضیرياضیهندسههندسهرياضیدفاعیفوق برنامهفوق برنامه
بهندسههندسهرياضیرياضیدفاعیرياضیفوق برنامهفوق برنامه
پنج‌شنبهالفشيمیشيمیعربیعربیقرآندين و زندگی--
بعربیعربیشيمیشيمیدين و زندگیقرآن--

کارگروهی نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1يكشنبه14 مهررياضي1
2سه‌شنبه16 مهرفيزيك1
3يكشنبه21 مهرشيمي1
4سه‌شنبه23 مهرعربي1
5يكشنبه28 مهررياضي2
6سه‌شنبه30 مهرفيزيك2
-يكشنبه5 آبانتعطيل-رحلت رسول اكرم (ص) و شهادت امام حسن (ع)
-سه‌شنبه7 آبانتعطيل-شهادت امام رضا (ع)
7يكشنبه12 آبانهندسه1
-سه‌شنبه14 آبانتعطيل-روز قبل از تعطيل رسمي
-يكشنبه19 آبانتعطيل-آزمون‌هاي ميان نيم‌سال اول
-سه‌شنبه21 آبانتعطيل-آزمون‌هاي ميان نيم‌سال اول
-يكشنبه26 آبانتعطيل-آزمون‌هاي ميان نيم‌سال اول
-سه‌شنبه28 آبانتعطيل-آزمون‌هاي ميان نيم‌سال اول
8يكشنبه3 آذررياضي3
9سه‌شنبه5 آذرفيزيك3
10يكشنبه10 آذرشيمي2
-سه‌شنبه12 آذرتعطيل-اجراي آزمايشي جشن دوره‌اي
11يكشنبه17 آذرهندسه2
12سه‌شنبه19 آذررياضي4
13يكشنبه24 آذرفيزيك4
14سه‌شنبه26 آذرعربي2
15يكشنبه1 ديرياضي5
16سه‌شنبه3 ديفيزيك5
17يكشنبه8 ديهندسه3
18سه‌شنبه10 ديشيمي3

کارگروهی نیم سال دوم

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1يكشنبه6 بهمنریاضی1
-سه‌شنبه8 بهمنتعطيل-روز قبل از تعطيل رسمي
2يكشنبه13 بهمنفيزيك1
3سه‌شنبه15 بهمنشيمي1
4يكشنبه20 بهمنرياضي2
-سه‌شنبه22 بهمنتعطيل-سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي
5يكشنبه27 بهمنعربي1
6سه‌شنبه29 بهمنهندسه1
7يكشنبه4 اسفندفيزيك2
-سه‌شنبه6 اسفندتعطيل-سفر پايه‌اي به اهواز
-يكشنبه11 اسفندتعطيل-سفر پايه‌اي به اهواز
8سه‌شنبه13 اسفندشيمي2
-يكشنبه18 اسفندتعطيل-ولادت حضرت علي (ع)
-سه‌شنبه20 اسفندتعطيل-آزمون‌هاي ميان نيم‌سال دوم
-يكشنبه25 اسفندتعطيل-هفته پاياني سال
9يكشنبه17 فروردينآزمون تكليف عيد-
-سه‌شنبه19 فروردينتعطيل-روز قبل از تعطيل رسمي
10يكشنبه24 فروردينهندسه2
11سه‌شنبه26 فروردينرياضي3
12يكشنبه31 فروردينفيزيك3
13سه‌شنبه2 ارديبهشتشيمي3
14يكشنبه7 ارديبهشتعربي2
15سه‌شنبه9 ارديبهشترياضي4
16يكشنبه14 ارديبهشتفيزيك4
17سه‌شنبه16 ارديبهشتهندسه3

اردوها و بازدیدها

ردیفعنوانروزتاریخ
1جلسه مشترك پدران و پسرانجمعه12 مهر
2سفر اختياري قمچهارشنبه24 مهر
3پارك چيتگردوشنبه29 مهر
4كتابخانه آيت‌الله مرعشي (الف)
نيروگاه سيكل تركيبي (ب)
دوشنبه18 آذر
5كتابخانه آيت‌الله مرعشي (ب)
نيروگاه سيكل تركيبي (الف)
شنبه30 آذر
6واگن‌سازي (الف)سه‌شنبه1 بهمن (الف)
8 بهمن (ب)
7تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال اولچهارشنبه23 بهمن
8سفر اهوازسه‌شنبه تا شنبه6 تا 10 اسفند
9اردوي تفريحي جاجرودچهارشنبه و پنجشنبه27 و 28 فروردين
10تشويقي كارنماي امتيازي پايان سالدوشنبه23 تير
11سفر اختياري درياچه گهرسه‌شنبه تا شنبه7 تا 11 مرداد

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتمحل
1شنبه6 مهر16:30 تا 17:45سالن دبيرستان 1
2پنج‌شنبه30 آبان16:15 تا 17:30سالن دبیرستان 1
3دوشنبه7 بهمن16:30 تا 18سالن دبیرستان 1
4شنبه23 فروردين16:30 تا 17:45سالن دبستان
5سه‌شنبه3 تير16:30 تا 18سالن دبیرستان 1

نوبتروزتاریخ
1سه‌شنبه9 مهر
2شنبه4 آبان
3چهارشنبه29 آبان
4چهارشنبه27 آذر
5یکشنبه22 دی
6سه‌شنبه15 بهمن
7شنیه3 اسفند
8سه‌شنبه27 اسفند
9يكشنبه24 فروردين

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه 10 تا 12ــــــ
آقای نعمتیمعلم راهنمادوشنبه 8 تا 9:30
يكشنبه 14 تا 15:30
چهارشنبه 9:30 تا 10:30
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه 11 الی 12
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

برنامه غذایی

روزتاريخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه‌شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه‌شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته

برنامه‌های پایه یازدهم

زمان‌بندی روزانه

زمانبرنامه
7:10 - 7:25صبحگاه
8:50 - 7:25کلاس (1 و 2)
9:10 - 8:50زنگ تفریح
10:35 - 9:10کلاس (3 و 4)
10:50 - 10:35زنگ تفریح
11:35 - 10:50کلاس (5)
11:45 - 11:35زنگ تفریح
زمانبرنامه
12:30 - 11:45کلاس (6)
14:00 - 12:30نماز، ناهار و بازي
14:45 - 14:00کلاس (7)
15:00 - 14:45زنگ تفريح
15:45 - 15:00کلاس (8)
حركت سرويس 10 دقيقه بعد از اتمام كلاس

زمان‌بندی کارگروهی

روزمطالعه انفرادیرفع اشكالآزمون
شنبه، دوشنبه قبل عید16:20 تا 17:4018:25 تا 19:0519:15 تا 19:45
شنبه، دوشنبه بعد عید16:20 تا 17:4518:10 تا 18:5519:05 تا 19:35

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8
شنبهالفحسابانحسابانهندسههندسهحسابانفارسی و نگارشبازیفارسي و نگارش
بهندسه/ زيستهندسه/ زيستحسابانحسابانفارسی و نگارشحسابانفارسي و نگارشبازی
يكشنبهالفزبان كانونزبان كانونورزشورزشفيزيكفيزيكزمين‌شناسیتاريخ
بزبان كانونزبان كانونفيزيكفيزيكورزشورزشتاريخزمين‌شناسی
دوشنبهالففارسی و نگارشفارسی و نگارششيمیشيمیآزمايشگاهآزمايشگاهدين و زندگیدين و زندگی
بشيمیشيمیفارسی و نگارشفارسی و نگارشدين و زندگیدين و زندگیآزمايشگاهآزمايشگاه
سه‌شنبهالفزبان كانونزبان كانونرايانهرايانهحسابانحسابانهندسهزمين‌شناسی
بزبان كانونزبان كانونحسابانحسابانرايانهرايانهزمين‌شناسیهندسه/ رياضی
چهارشنبهالففيزيكفيزيكفيزيكآمار و احتمالآمار و احتمالآمار و احتمالورزشمشاوره
بآمار و احتمال/ زيستآمار و احتمال/ زيستآمار و احتمال/ زيستفيزيكفيزيكفيزيكمشاورهورزش
پنج‌شنبهالفشيمیشيمیعربیعربیآدابقرآن--
بعربیعربیشيمیشيمیقرآنآداب--

کارگروهی نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1دوشنبه8 مهرحسابان1
2شنبه13 مهرفیزیک1
3دوشنبه15 مهرهندسه / زیست1آزمايشگاه زيست 1
4شنبه20 مهرشیمی1
5دوشنبه22 مهرآمار و احتمال / زیست1
-شنبه27 مهرتعطیل-اربعين حسينی
6دوشنبه29 مهرحسابان2
-شنبه4 آبانتعطيل-روز قبل از تعطيل رسمی
-دوشنبه6 آبانتعطيل-روز قبل از تعطيل رسمی
7شنبه11 آبانفيزيك2
8دوشنبه13 آبانعربی1
-شنبه18 آبانتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال اوّل
-دوشنبه20 آبانتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال اوّل
-شنبه25 آبانتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال اوّل / آزمايشگاه زيست 2
-دوشنبه27 آبانتعطيل-روز قبل از سفر پايه‌ای
-شنبه2 آذرتعطيل-
9دوشنبه4 آذرحسابان3
10شنبه9 آذرفيزيك3
11دوشنبه11 آذرشيمي2
-شنبه16 آذرتعطيل-روز قبل از فاينال زبان
12دوشنبه18 آذرهندسه / زيست2
13شنبه23 آذرحسابان4
14دوشنبه25 آذرفيزيك4
15شنبه30 آذرآمار و احتمال / زيست2آزمايشگاه زيست 3
16دوشنبه2 دیعربی2
17شنبه7 دیشيمی3
18دوشنبه9 دیهندسه / زيست3

کارگروهی نیم سال دوم

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1شنبه5 بهمنحسابان1
2دوشنبه7 بهمنفيزيك1
3شنبه12 بهمنشيمی1
4دوشنبه14 بهمنهندسه / زيست1
-شنبه19 بهمنتعطيل-برگزاری آزمايشی جشن دوره‌ای
-دوشنبه21 بهمنتعطيل-
5شنبه26 بهمنحسابان2
6دوشنبه28 بهمنفيزيك2
7شنبه3 اسفندآمار و احتمال / زيست1
8دوشنبه5 اسفندعربي1آزمايشگاه زيست 4
9شنبه10 اسفندشيمي1
-دوشنبه12 اسفندتعطيل-روز قبل از فاينال زبان
-شنبه17 اسفندتعطيل-روز قبل از تعطيل رسمی
10دوشنبه19 اسفندحسابان3
-شنبه24 اسفندتعطيل-هفته آخر سال / آزمايشگاه زيست 5
-دوشنبه26 اسفندتعطيل-
-شنبه16 فروردينتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال دوم
-دوشنبه18 فروردينتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال دوم
11شنبه23 فروردينهندسه / زيست2آزمايشگاه زيست 6
12دوشنبه25 فروردينفيزيك3
13شنبه30 فروردينآمار و احتمال / زيست2آزمايشگاه زيست 7
14دوشنبه1 ارديبهشتشيمی3
15شنبه6 ارديبهشتحسابان4
16دوشنبه8 ارديبهشتهندسه / زيست3
17شنبه13 ارديبهشتفيزيك4
18دوشنبه15 ارديبهشتعربی2

اردوها و بازدیدها

ردیفعنوانروزتاریخ
1سفر اختیاری قمچهارشنبه24 مهر
2اردوي پدر و پسر (جاجرود)پنجشنبه2 آبان
3سفر مشهد مقدسسه‌شنبه تا شنبه28 آبان تا 1 آذر
4كارخانه ميراب (الف و ب)
بيمارستان امام (ج)
يكشنبه10 آذر
5كارخانه قالب‌هاي صنعتي (الف و ب)
پژوهشگاه رويان (ج)
دوشنبه7 بهمن
6تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال اوّلچهارشنبه23 بهمن
7موزه عبرتسه‌شنبه13 اسفند
8اردوي كوه‌پيماييچهارشنبه27 فروردين
9تشويقي كارنماي امتيازي پايان سالدوشنبه23 تير

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتمحل
1يكشنبه7 مهر16:30 تا 17:45سالن دبستان
2پنج‌شنبه30 آبان16:15 تا 17:30سالن دبیرستان 1
3سه‌شنبه24 دي16:30 تا 18سالن دبيرستان 1
4سه‌شنبه1 بهمن16:15 تا 18:15سالن دبیرستان 1
5يكشنبه31 فروردين16:30 تا 18:00سالن دبستان
6يكشنبه8 تير16:30 تا 18:30سالن دبستان

استخر

نوبتروزتاریخ
1چهارشنبه3 مهر
2سه‌شنبه30 مهر
3يكشنبه26 آبان
4شنبه23 آذر
5چهارشنبه25 دي
6يكشنبه13 بهمن
7سه‌شنبه6 اسفند
8شنبه24 اسفند
9سه‌شنبه26 فروردين

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه 10 تا 12ــــــ
آقای ناصريمعلم راهنماسه‌شنبه 14 تا 15:30
پنج‌شنبه 8 تا 9:30
دوشنبه 9:30 تا 10:30
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه 11 تا 12
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

برنامه غذایی

روزتاريخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه‌شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه‌شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته

برنامه‌های پایه دوازدهم

ساعتبرنامه
7:25 تا 8:50زنگ 1 و 2
8:50 تا 9:05استراحت
9:05 تا 9:45زنگ 3
9:45 تا 9:55استراحت
9:55 تا 10:35زنگ 4
10:35 تا 10:50استراحت
10:50 تا 12:20زنگ 5 و 6
13:30 تا 15:30زنگ 7
15:45 تا 16:30زنگ 8
كلاس دوازدهم الف
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8
شنبهشيميشيميشيميهندسههندسههندسه--
يكشنبهفيزيكفيزيكفيزيكحسابانحسابانحسابان--
دوشنبهفارسيفارسيفارسيگسستهگسستهگسسته--
سه‌شنبهعربيعربيشيميشيمي--آزمونمشاوره
چهارشنبهفيزيكفيزيكحسابانحسابانفيزيك---
پنجشنبهمعارفمعارفزبانزبان----
كلاس دوازدهم ب
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8
شنبههندسههندسههندسهشيميشيميشيمي--
يكشنبهحسابانحسابانحسابانفيزيكفيزيكفيزيك--
دوشنبهگسستهگسستهگسستهفارسيفارسيفارسي--
سه‌شنبهشيميشيميعربيعربي--آزمونمشاوره
چهارشنبهحسابانحسابانفيزيكفيزيك-فيزيك--
پنجشنبهزبانزبانمعارفمعارف----
كلاس دوازدهم ج
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8
شنبهزيستزيستزيستشيميشيميشيمي--
يكشنبهرياضيرياضيرياضيفيزيكفيزيكفيزيك--
دوشنبهزيستزيستزيستفارسيفارسيفارسي--
سه‌شنبهشيميشيميعربيعربي--آزمونمشاوره
چهارشنبهرياضيرياضيفيزيكفيزيك-فيزيك--
پنجشنبهزبانزبانمعارفمعارف----
تقويم اجرايي
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
ديبهمناسفند
فروردينارديبهشتخرداد
جهت مشاهده تقويم بر روي ماه مورد نظر كليك كنيد.
روزتاريخنوع آزمون
سه‌شنبه18 تيرآزمون هفتگي شماره 1
سه‌شنبه25 تيرآزمون هفتگي شماره 2
سه‌شنبه1 مردادآزمون هفتگي شماره 3
سه‌شنبه8 مردادآزمون هفتگي شماره 4
سه‌شنبه15 مردادآزمون هفتگي شماره 5
سه‌شنبه22 مردادآزمون هفتگي شماره 6
چهارشنبه30 مردادآزمون هفتگي شماره 7
پنجشنبه28 شهريورآزمون هفتگي شماره 8
پنجشنبه4 مهرآزمون هفتگي شماره 9
پنجشنبه11 مهرآزمون هفتگي شماره 10
پنجشنبه25 مهرآزمون هفتگي شماره 11
پنجشنبه2 آبانآزمون هفتگي شماره 12
پنجشنبه16 آبانآزمون هفتگي شماره 13
پنجشنبه7 آذرآزمون هفتگي شماره 14
پنجشنبه14 آذرآزمون هفتگي شماره 15
پنجشنبه28 آذرآزمون هفتگي شماره 16
پنجشنبه5 ديآزمون هفتگي شماره 17
پنجشنبه3 بهمنآزمون هفتگي شماره 18
پنجشنبه17 بهمنآزمون هفتگي شماره 19
پنجشنبه24 بهمنآزمون هفتگي شماره 20
پنجشنبه1 اسفندآزمون هفتگي شماره 21
پنجشنبه15 اسفندآزمون هفتگي شماره 22
جهت اطلاع از بودجه‌بندي هر آزمون، بر روي آن كليك كنيد.
روزتاريخنوع آزمون
چهارشنبه14 اسفندآزمون آنلاين شماره 1
دوشنبه19 اسفندآزمون آنلاين شماره 2
جمعه23 اسفندآزمون آنلاين شماره 3
چهارشنبه28 اسفندآزمون آنلاين شماره 4
پنجشنبه7 فروردینآزمون آنلاین شماره 5
چهارشنبه13 فروردینآزمون آنلاین شماره 6
سه‌شنبه19 فروردینآزمون آنلاین شماره 7
پنجشنبه28 فروردینآزمون آنلاین شماره 8
چهارشنبه3 اردیبهشتآزمون آنلاین شماره 9
سه‌شنبه9 اردیبهشتآزمون آنلاین شماره 10
شنبه13 اردیبهشتآزمون آنلاین شماره 11
جهت اطلاع از بودجه‌بندي هر آزمون، بر روي آن كليك كنيد.
برنامه مطالعه
18 تير تا 3 مردادرشته ریاضیرشته تجربی
16 خرداد تا 17 تیررشته ریاضیرشته تجربی
16 اردیبهشت تا 15 خردادرشته ریاضیرشته تجربی
13 تا 16 اردیبهشترشته ریاضیرشته تجربی
23 فروردین تا 13 اردیبهشترشته ریاضیرشته تجربی
3 تا 22 فروردينرشته رياضيرشته تجربي
24 تا 28 اسفندرشته رياضيرشته تجربي
19 تا 23 اسفندرشته رياضيرشته تجربي
15 تا 19 اسفندرشته رياضيرشته تجربي
10 تا 14 اسفندرشته رياضيرشته تجربي
۵ تا ۸ اسفندرشته ریاضیرشته تجربی
دي و بهمنرشته رياضيرشته تجربي
آزمون‌هاي پايان نيم‌سال اولرشته رياضيرشته تجربي
آزمون‌هاي ميان نيم‌سال اولرشته رياضيرشته تجربي
مهر و آبانرشته رياضيرشته تجربي
تير و مردادرشته رياضيرشته تجربي
جهت مشاهده برنامه بر روي رشته مورد نظر كليك كنيد.
برنامه مطالعه
تير و مردادرشته ریاضیرشته تجربی
جهت مشاهده برنامه بر روي رشته مورد نظر كليك كنيد.
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقاي كلاهدوزمديرپنجشنبه 10 تا 12ــــــ
آقای قائمیمعلم راهنمادوشنبه 11 تا 12
شنبه 10 تا 11
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه 11 تا 12
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

ردیفروزتاریخساعت
1سه‌شنبه11 تير16:30 تا 18:30
2شنبه23 شهريور16:30 تا 18
3يكشنبه21 مهر16:30 تا 17:45
4پنجشنبه30 آبان16:15 تا 17:30
5شنبه5 بهمن16:15 تا 17:30
6دوشنبه19 اسفند16:30 تا 18
7سه‌شنبه16 ارديبهشت16:15 تا 17:45
8شنبه10 خرداد16:15 تا 17:45
9دوشنبه9 تير16:15 تا 17:45