تقویم اجرایی

ماهانه هفتگی شبکه ای سفالی
شهريور

مهر 1399

آبان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
29
30
31
1
2

شروع کلاس‌های فوق برنامه و گروه اندیشه

3
4
5

معرفی مسئولیت‌های دانش آموزی نیم سال اول

6

شروع کلاس‌های زبان کانون ترم پاییز

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

برنامه ریزی آزمون‌های میان نیم سال اول تا تاریخ 1399/7/28

28
29

اعلام برنامه آزمون‌های میان نیم سال اول

30
1
2