برنامه های پایه ششم

روزهای زوج

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:25 - 7:10صبحگاه
8:20 - 7:30زنگ اوّل
8:40 - 8:20زنگ تغذيه 1
9:30 - 8:40زنگ دوم
9:50 - 9:30زنگ تغذيه 2
10:40 - 9:50زنگ سوم
11:00 - 10:40زنگ تفريح
11:50 - 11:00زنگ چهارم
13:40 - 11:50نماز، ناهار و بازي
14:30 - 13:40زنگ پنجم
14:50 - 14:30زنگ تفريح
15:40 - 14:50زنگ ششم
15:45 - 15:40اعلام تكليف
15:55حركت سرويس

یکشنبه و سه‌شنبه

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:10 حركت به سمت كلاس زبان
8:55 - 7:15كلاس زبان كانون
9:15 - 8:55زنگ تغذيه 1
10:00 - 9:15زنگ سوم
10:15 - 10:00زنگ تغذيه 2
11:00 - 10:15زنگ چهارم
11:15 - 11:00زنگ تفريح
12:00 - 11:15زنگ پنجم
13:40 - 11:50نماز، ناهار و بازی
14:30 - 13:40زنگ ششم
14:50 - 14:30زنگ تفريح
15:40 - 14:50زنگ هفتم
15:45 - 15:40اعلام تكليف
15:55حركت سرويس

پنج‌شنبه

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:25 - 7:10صبحگاه
8:15 - 7:30زنگ اول
8:30 - 8:15زنگ تغذيه 1
9:15 - 8:30زنگ دوم
9:30 - 9:15زنگ تغذيه 2
10:15 - 9:30زنگ سوم
10:20 - 10:15اعلام تكليف
10:30 - 10:20زنگ تغذيه 3
11:20 - 10:30زنگ فوق برنامه 1
11:40 - 11:20زنگ تفريح 4
12:30 - 11:40زنگ فوق برنامه 2
12:40حركت سرويس
روزكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7
شنبهالفآزمایشگاه علومفارسیعلوم تجربیفارسیاملاریاضی-
بفارسیآزمایشگاه علومفارسیعلوم تجربیریاضیاملا-
یکشنبهالفزبان كانونزبان كانونهنرهنرتفکر و پژوهشورزشورزش
بزبان كانونزبان كانونورزشورزشهنرهنرتفکر و پژوهش
دوشنبهالففارسیرياضیفارسیهدیه‌های آسمانمشاورههدیه‌های آسمان-
برياضیفارسیهدیه‌های آسمانفارسیهدیه‌های آسمانمشاوره-
سه‌شنبهالفزبان كانونزبان كانونورزشورزشعلوم تجربیعلوم تجربیقرآن
بزبان كانونزبان كانونعلوم تجربیعلوم تجربیقرآنورزشورزش
چهارشنبهالفرياضیرياضیرايانهرايانهرياضیمطالعات اجتماعی-
برايانهرايانهرياضیرياضیمطالعات اجتماعیرياضی-
پنج‌شنبهالفمطالعات اجتماعیخطقرآنفوق برنامهفوق برنامه--
بقرآن مطالعات اجتماعیخطفوق برنامهفوق برنامه--
ردیفعنوانروزتاریخ
1 اردوي شبانه‌روزي
پنج‌شنبه
18 مهر
2 دوچرخه‌سواري بوستان جوانمردان
شنبه
9 آذر
3تشويقي ميان‌نيم‌سال اوّل
دوشنبه11 آذر
4مرحله اوّل تشويقي قرآن
يكشنبه22 دي
5بازديد شهرري
دوشنبه23 دي
6بازديد از موزه علوم كتابخانه ملّي (ششم الف)دوشنبه7 بهمن
7بازديد از موزه علوم كتابخانه ملّي (ششم ب)دوشنبه14 بهمن
8تشويقي پيشرفتي‌هاي نيم‌سال اوّل يكشنبه
20 بهمن
9تشويقي نيم‌سال اوّل
پنج‌شنبه
24 بهمن
10توزيع خيريه مشق مهرباني
يكشنبه
25 اسفند
11كوه‌پيمايي دربند
يكشنبه
24 فروردين
12تشويقي ميان نيم‌سال دوم
دوشنبه
25 فروردين
13تشويقي پيشرفتي‌هاي ميان‌نيم‌سال دوم
سه شنبه
26 فروردين
14تفريحي جاجرود
شنبه
30 فروردين
15تشويقي قرآن
چهارشنبه
21 خرداد
16 تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال دوم
چهارشنبه
18 تير

ردیفروزتاریخعنوانساعتمحل
1سه‌شنبه
9 مهرمعارفه16:30 الی 18:00سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
2شنبه 2 آذرانتخابات انجمن اولیا و مربیان (توزیع کارنامه)16:30 الی 18:00سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
3سه‌شنبه26 آذر
جلسه دانش افزایی اولیاء پایه ششم16:30 الی 17:45سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
4سه‌شنبه3 دي
جلسه دانش افزایی اولیاء پایه ششم16:30 الی 17:45سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
5شنبه5 بهمن
جلسه مادران ، توزیع کارنامه و نمایشگاه دستاوردهای فوق برنامه 16:45 تا 18
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
6چهارشنبه
27 فروردين
جلسه توجیهی اولیای پایه ششم جهت ارتقای به دبیرستان دوره 1
16:30 تا 17:30
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
7يك‌شنبه
1 تير
جلسه عمومی اولیاء تقدیر از نفرات برتر کارنمای سالیانه و توزیع کارنامه 17 تا 18:30
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1

نوبتروزتاریخ
1چهارشنبه
10 مهر
2يك شنبه21 مهر
3سه شنبه 14 آبان
4 شنبه25 آبان
5يك‌شنبه
10 آذر
6چهارشنبه
4 دی
7شنبه21 دی
8سه‌شنبه
8 بهمن
9شنبه 19 بهمن
10يك‌شنبه
4 اسفند
11سه‌شنبه
20 اسفند
12چهارشنبه
27 فروردين
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریکشنبه‌ها 8 الی 9شنبه‌ها 13 الی 14
جناب آقای رضايیمعاون اجراییسه‌شنبه‌ها 7:30 الی 9دوشنبه‌ها 11 الی 12
جناب آقای حائریمعاون آموزشییکشنبه‌ها 9:30 الی 11شنبه‌ها 14 الی 15
جناب آقای بنی طبامعاون پرورشیشنبه‌ها 10 الی 12سه‌شنبه‌ها 8 الی 10
جناب آقای رضازادهمعلم راهنمای پایه ششمشنبه‌ها 7:30 الی 9
يكشنبه‌ها 15 الی 16
دوشنبه‌ها 7:30 الی 8:30
رديفعنوانروزتاريخ
1تشويقي ميان نيمسال اولدوشنبه
11 آذر
2مرحله اوّل تشويقي قرآن
يكشنبه22 دي
3تشويقي پيشرفتي هاي نيمسال اوليكشنبه20 بهمن
4تشويقي نيم‌سال اوّل
پنجشنبه24 بهمن
5تشويقي ميان نيمسال دومدوشنبه
25 فروردين
6تشويقي پيشرفتي هاي ميان نيمسال دومسه شنبه26 فروردين
7تشويقي قرآن چهارشنبه21 خرداد
8 تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال دوم
چهارشنبه
18 تير
روزتاريخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته

برنامه های پایه هفتم

روزهای زوج

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:25 - 7:10صبحگاه
8:20 - 7:30زنگ اوّل
8:40 - 8:20زنگ تغذيه 1
9:30 - 8:40زنگ دوم
9:50 - 9:30زنگ تغذيه 2
10:40 - 9:50زنگ سوم
11:00 - 10:40زنگ تفريح
11:50 - 11:00زنگ چهارم
13:40 - 11:50نماز، ناهار و بازي
14:30 - 13:40زنگ پنجم
14:50 - 14:30زنگ تفريح
15:40 - 14:50زنگ ششم
15:45 - 15:40اعلام تكليف
15:55حركت سرويس

یکشنبه و سه‌شنبه

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:10 حركت به سمت كلاس زبان
8:55 - 7:15كلاس زبان كانون
9:15 - 8:55زنگ تغذيه 1
10:00 - 9:15زنگ سوم
10:15 - 10:00زنگ تغذيه 2
11:00 - 10:15زنگ چهارم
11:15 - 11:00زنگ تفريح
12:00 - 11:15زنگ پنجم
13:40 - 11:50نماز، ناهار و بازی
14:30 - 13:40زنگ ششم
14:50 - 14:30زنگ تفريح
15:40 - 14:50زنگ هفتم
15:45 - 15:40اعلام تكليف
15:55حركت سرويس

پنج‌شنبه

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:25 - 7:10صبحگاه
8:15 - 7:30زنگ اول
8:30 - 8:15زنگ تغذيه 1
9:15 - 8:30زنگ دوم
9:30 - 9:15زنگ تغذيه 2
10:15 - 9:30زنگ سوم
10:20 - 10:15اعلام تكليف
10:30 - 10:20زنگ تغذيه 3
11:20 - 10:30زنگ فوق برنامه 1
11:40 - 11:20زنگ تفريح 4
12:30 - 11:40زنگ فوق برنامه 2
12:40حركت سرويس
روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7
شنبهالفرايانهرايانهحسابفارسیهندسهاملا-
بحسابفارسیرايانهرايانهاملاهندسه-
جفارسیحساباملاهندسهرايانهرايانه-
یکشنبهالفزبان كانونزبان كانونمشاورهفارسیعربیپیام‌های آسمان/احکامقرآن
بزبان كانونزبان كانونفارسیپیام‌های آسمان/احکامقرآنعربينگارش
جزبان كانونزبان كانونپیام‌های آسمان/احکامعربيفارسيقرآنتفکر
دوشنبهالفهندسهعلوم تجربیعلوم تجربیحسابکار و فناوریکار و فناوری-
بعلوم تجربیهندسهکار و فناوریکار و فناوریحسابعلوم تجربی-
جکار و فناوریکار و فناوریهندسهعلوم تجربیعلوم تجربیحساب-
سه‌شنبهالفزبان كانونزبان كانونپیام‌های آسمانعربیقرآننگارشتفکر
بزبان كانونزبان كانونعربیمشاورهتفکرپیام‌های آسمانقرآن
جزبان كانونزبان كانونمشاورهپیام‌های آسمانعربيقرآننگارش
چهارشنبهالفورزشورزشعلوم تجربیمطالعات اجتماعیآزمایشگاه علوممطالعات اجتماعی-
بمطالعات اجتماعیعلوم تجربیمطالعات اجتماعیآزمایشگاه علومورزشورزش-
جعلوم تجربیمطالعات اجتماعیورزشورزشمطالعات اجتماعیآزمایشگاه علوم-
پنج‌شنبهالفنجوم/طراحيورزشحسابفوق برنامهفوق برنامه--
بورزشحسابنجوم/طراحيفوق برنامهفوق برنامه--
جحسابنجوم/طراحيورزشفوق برنامهفوق برنامه--
ردیفعنوانروزتاریخ
1دوچرخه سواری چيتگردوشنبه13 آبان
2سفر زيارتي-سياحتي مشهد مقدس
سه شنبه
الی دوشنبه
28 آبان الی 2 آذز
3تشويقي ميان‌نيم‌سال اوّل
يكشنبه
17 آذر
4بازديد موزه ايران باستان (هفتم الف)
دوشنبه18 آذر
5بازديد موزه ايران باستان (هفتم ب )
دوشنبه
25 آذر
6بازديد موزه ايران باستان (هفتم ج)
دوشنبه2 دي
7مرحله اوّل تشويقي قرآن مجموعه بامداد
دوشنبه
23 دي
8تشويقي پيشرفتي‌هاي نيم‌سال اوّل
يك‌شنبه
20 بهمن
9تشويقي نيم سال اوّل
پنج‌شنبه
24 بهمن
10بازديد موزه برق (هفتم الف)
سه شنبه
6 اسفند
11اردوي تفريحي جاجرود
دوشنبه
12 اسفند
12بازديد موزه برق (هفتم ب)
سه شنبه
13 اسفند
13بازديد موزه برق (هفتم ج)
سه شنبه
20 اسفند
14تشويقي ميان‌نيم‌سال دوم
يك‌شنبه
24 فروردين
15تشويقي پيشرفت درسي ميان‌نيم‌سال دوم
سه شنبه
26 فروردين
16اردوي پدر و پسر اردوگاه جاجرود
جمعه
29 فروردين
17كوهپيمايي دارآباد
چهارشنبه
3 ارديبهشت
18تشويقي قرآن
چهارشنبه
21 خرداد

ردیفروزتاریخعنوانساعتمحل
1يك‌شنبه
7 مهرمعارفه16:15 الی 18:15سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
2يك‌شنبه
12 آبان
جاسه اولیای پایه هفتم توضیحات سفر مشهد16:30 تا 17:30
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
3شنبه 2 آذر
توزیع کارنامه16:30 تا 18
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
4شنبه 5 بهمن
جلسه مادران ، توزیع کارنامه و نمایشگاه دستاوردهای فوق برنامه16:45 تا 18
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
5يك‌شنبه
1 تير
جلسه عمومی اولیاء تقدیر از نفرات برتر کارنمای سالیانه و توزیع کارنامه 17 تا 18:30
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1

نوبتروزتاریخ
1یکشنبه 14 مهر
2چهارشنبه
8 آبان
3سه شنبه 21 آبان
4چهارشنبه
13 آذر
5شنبه 7 دی
6سه‌شنبه
1 بهمن
7چهارشنبه
16 بهمن
8يك‌شنبه
11 اسفند
9شنبه 23 فروردين
10سه‌شنبه
2 ارديبهشت
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریکشنبه‌ها 8 الی 9شنبه‌ها 13 الی 14
جناب آقای رضايیمعاون اجراییسه‌شنبه‌ها 7:30 الی 9دوشنبه‌ها 11 الی 12
جناب آقای حائریمعاون آموزشییکشنبه‌ها 9:30 الی 11شنبه‌ها 14 الی 15
جناب آقای بنی طبامعاون پرورشیشنبه‌ها 10 الی 12سه‌شنبه‌ها 8 الی 10
جناب آقای بهبودیمعلم راهنمای پایه هفتمدوشنبه‌ها 7:30 الی 9
چهارشنبه‌ها 14 الی 15:30
یکشنبه‌ها 11 الی 12
رديفعنوانروزتاريخ
1تشويقي ميان نيمسال اوليك‌شنبه
17 آذر
2مرحله اوّل تشويقي قرآن مجموعه بامداد
دوشنبه 23 دي
3تشويقي پيشرفتي هاي نيمسال اوليكشنبه20 بهمن
4تشويقي نيم سال اوّل
پنجشنبه 24 بهمن
5تشويقي ميان نيمسال دوميكشنبه
24 فروردين
6تشويقي پيشرفت درسي ميان‌نيم‌سال دوم
سه شنبه26 فروردين
7تشويقي قرآن چهارشنبه21 خرداد
روزتاريخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته

برنامه های پایه هشتم

روزهای زوج

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:25 - 7:10صبحگاه
8:20 - 7:30زنگ اوّل
8:40 - 8:20زنگ تغذيه 1
9:30 - 8:40زنگ دوم
9:50 - 9:30زنگ تغذيه 2
10:40 - 9:50زنگ سوم
11:00 - 10:40زنگ تفريح
11:50 - 11:00زنگ چهارم
13:40 - 11:50نماز، ناهار و بازي
14:30 - 13:40زنگ پنجم
14:50 - 14:30زنگ تفريح
15:40 - 14:50زنگ ششم
15:45 - 15:40اعلام تكليف
15:55حركت سرويس

یکشنبه و سه‌شنبه

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:10 حركت به سمت كلاس زبان
8:55 - 7:15كلاس زبان كانون
9:15 - 8:55زنگ تغذيه 1
10:00 - 9:15زنگ سوم
10:15 - 10:00زنگ تغذيه 2
11:00 - 10:15زنگ چهارم
11:15 - 11:00زنگ تفريح
12:00 - 11:15زنگ پنجم
13:40 - 11:50نماز، ناهار و بازی
14:30 - 13:40زنگ ششم
14:50 - 14:30زنگ تفريح
15:40 - 14:50زنگ هفتم
15:45 - 15:40اعلام تكليف
15:55حركت سرويس

پنج‌شنبه

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:25 - 7:10صبحگاه
8:15 - 7:30زنگ اول
8:30 - 8:15زنگ تغذيه 1
9:15 - 8:30زنگ دوم
9:30 - 9:15زنگ تغذيه 2
10:15 - 9:30زنگ سوم
10:20 - 10:15اعلام تكليف
10:30 - 10:20زنگ تغذيه 3
11:20 - 10:30زنگ فوق برنامه 1
11:40 - 11:20زنگ تفريح 4
12:30 - 11:40زنگ فوق برنامه 2
12:40حركت سرويس
روز
كلاسزنگ 1زنگ2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7
شنبهالفرايانهرايانهورزشحسابمطالعات اجتماعیقرآن--
بحسابورزشرایانهرایانهقرآنمطالعات اجتماعی--
جورزشحسابمطالعات اجتماعیقرآنرایانهرایانه--
يك شنبهالفزبان كانونزبان كانونعربیزیست‌شناسیآزمایشگاه علومنگارشمطالعات اجتماعی
بزبان كانونزبان كانونزیست‌شناسیمطالعات اجتماعیعربیآزمایشگاه علومنگارش
جزبان كانونزبان كانونمطالعات اجتماعیعربینگارشزیست‌شناسیآزمایشگاه علوم
دوشنبهالفپیام‌های آسمانحساباحکام/پیام‌های آسمانمشاورهورزشورزش--
بورزشورزشحسابپیام‌های آسمانمشاورهاحکام/پیام‌های آسمان--
جحسابپیام‌های آسمانورزشورزشاحکام/پیام‌های آسمانمشاوره--
سه شنبهالفزبان كانونزبان كانونحسابعربیقرآنهندسهتفکر
بزبان كانونزبان كانونهندسهحسابعربیتفکرقرآن
جزبان كانونزبان كانونعربیهندسهتفکرقرآنحساب
چهارشنبهالفعلوم تجربیفارسیکار و فناوریکار و فناوریاملاعلوم تجربی--
بفارسیعلوم تجربیاملاعلوم تجربیکار و فناوریکار و فناوری--
جکار و فناوریکار و فناوریعلوم تجربیفارسیعلوم تجربیاملا--
پنج شنبهالففارسیهندسههنرفوق برنامهفوق برنامه----
بهندسههنرفارسیفوق برنامهفوق برنامه----
جهنرفارسیهندسهفوق برنامهفوق برنامه----
ردیفعنوانروزتاریخ
1 اردوي پايه‌اي اصفهان
سه شنبه الی شنبه7 آبان الی 11 آبان
2 سفر يك‌روزه به قم
دوشنبه4 آذر
3تشويقي ميان‌نيم‌سال اوّليكشنبه10 آذر
4جشن تشريف
پنجشنبه
14 آذر
5بازديد از موزه مخابرات (هشتم الف)
سه‌شنبه
19 آذر
6بازديد از موزه مخابرات (هشتم ب)
سه‌شنبه
26 آذر
7بازديد از موزه مخابرات (هشتم ج)
سه‌شنبه
3 دي
8مرحله اوّل تشويقي قرآن
چهارشنبه
25 دي
9بازديد از حسينيه جماران
يك‌شنبه
13 بهمن
10تشويقي پيشرفت درسي نيم سال اوّل
يك‌شنبه
20 بهمن
11تشويقي كارنماي امتيازي نيم سال اوّل
پنج‌شنبه
24 بهمن
12تفريحي بوستان جوانمردان
يك‌شنبه
4 اسفند
13تفريحي جاجرود
چهارشنبه
21 اسفند
14تشويقي ميان‌نيم‌سال دوم
شنبه
23 فروردين
15تشويقي پيشرفت درسي نيم سال اوّل
سه‌شنبه
26 فروردين
16كوه‌پيمايي دركه
دوشنبه
1 ارديبهشت
17تشويقي قرآن
چهارشنبه
21 خرداد
18 تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال دوم
چهارشنبه
18 تير

ردیفروزتاریخساعتمحل
1شنبه13 مهر16:30 تا 17:30
سالن اجتماعات دبیرستان دوره ۱
2جمعه
13 دي
9 تا 12
نمازخانه دبیرستان دوره ۱
3جمعه
20 دي
9 تا 12نمازخانه دبیرستان دوره ۱
4شنبه
5 بهمن
16:45 تا 18
سالن اجتماعات دبیرستان دوره ۱
5يكشنبه
29 تير
17 تا 18:30
سالن اجتماعات دبیرستان دوره ۱

نوبتروزتاریخ
1يكشنبه13 مهر
2يكشنبه28 مهر
3سه‌شنبه 28 آبان
4شنبه 16 آذر
5شنبه 14 دي
6سه‌شنبه29 دي
7شنبه12 بهمن
8سه‌شنبه29 بهمن
9چهارشنبه 14 اسفند
10يكشنبه17 فروردين
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریکشنبه‌ها 8 الی 9شنبه‌ها 13 الی 14
جناب آقای رضايیمعاون اجراییسه‌شنبه‌ها 7:30 الی 9دوشنبه‌ها 11 الی 12
جناب آقای حائریمعاون آموزشییکشنبه‌ها 9:30 الی 11شنبه‌ها 14 الی 15
جناب آقای بنی طبامعاون پرورشیشنبه‌ها 10 الی 12سه‌شنبه‌ها 8 الی 10
جناب آقای بهبودیمعلم راهنمای پایه هشتمچهارشنبه‌ها 7:30 الی 9
شنبه‌ها 14 الی 15:30
چهارشنبه‌ها 10 الی 11
رديفعنوانروزتاريخ
1تشويقي ميان نيمسال اوليكشنبه10 آذر
2مرحله اوّل تشويقي قرآن
چهارشنبه 25 دي
3تشويقي پيشرفت درسي نيم سال اوّل
يكشنبه20 بهمن
4تشويقي كارنماي امتيازي نيم سال اوّل
پنجشنبه 24 بهمن
5تشويقي ميان نيمسال دومشنبه23 فروردين
6تشويقي پيشرفت درسي نيم سال اوّل
سه شنبه26 فروردين
7تشويقي قرآن چهارشنبه21خرداد
8تشويقي كارنماي نيمسال دومچهارشنبه18 تير
روزتاريخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته