برنامه های پایه هفتم

روزهای زوج

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:25 - 7:10صبحگاه
8:20 - 7:30زنگ اوّل
8:40 - 8:20زنگ تغذيه 1
9:30 - 8:40زنگ دوم
9:50 - 9:30زنگ تغذيه 2
10:40 - 9:50زنگ سوم
11:00 - 10:40زنگ تفريح
11:50 - 11:00زنگ چهارم
13:40 - 11:50نماز، ناهار و بازي
14:30 - 13:40زنگ پنجم
14:50 - 14:30زنگ تفريح
15:40 - 14:50زنگ ششم
15:45 - 15:40اعلام تكليف
15:55حركت سرويس

یکشنبه و سه‌شنبه

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:10 حركت به سمت كلاس زبان
8:55 - 7:15كلاس زبان كانون
9:15 - 8:55زنگ تغذيه 1
10:00 - 9:15زنگ سوم
10:15 - 10:00زنگ تغذيه 2
11:00 - 10:15زنگ چهارم
11:15 - 11:00زنگ تفريح
12:00 - 11:15زنگ پنجم
13:40 - 11:50نماز، ناهار و بازی
14:30 - 13:40زنگ ششم
14:50 - 14:30زنگ تفريح
15:40 - 14:50زنگ هفتم
15:45 - 15:40اعلام تكليف
15:55حركت سرويس

پنج‌شنبه

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:25 - 7:10صبحگاه
8:15 - 7:30زنگ اول
8:30 - 8:15زنگ تغذيه 1
9:15 - 8:30زنگ دوم
9:30 - 9:15زنگ تغذيه 2
10:15 - 9:30زنگ سوم
10:20 - 10:15اعلام تكليف
10:30 - 10:20زنگ تغذيه 3
11:20 - 10:30زنگ فوق برنامه 1
11:40 - 11:20زنگ تفريح 4
12:30 - 11:40زنگ فوق برنامه 2
12:40حركت سرويس
روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7
شنبهالفرايانهرايانهحسابفارسیهندسهاملا-
بحسابفارسیرايانهرايانهاملاهندسه-
جفارسیحساباملاهندسهرايانهرايانه-
یکشنبهالفزبان كانونزبان كانونمشاورهفارسیعربیپیام‌های آسمان/احکامقرآن
بزبان كانونزبان كانونفارسیپیام‌های آسمان/احکامقرآنعربينگارش
جزبان كانونزبان كانونپیام‌های آسمان/احکامعربيفارسيقرآنتفکر
دوشنبهالفهندسهعلوم تجربیعلوم تجربیحسابکار و فناوریکار و فناوری-
بعلوم تجربیهندسهکار و فناوریکار و فناوریحسابعلوم تجربی-
جکار و فناوریکار و فناوریهندسهعلوم تجربیعلوم تجربیحساب-
سه‌شنبهالفزبان كانونزبان كانونپیام‌های آسمانعربیقرآننگارشتفکر
بزبان كانونزبان كانونعربیمشاورهتفکرپیام‌های آسمانقرآن
جزبان كانونزبان كانونمشاورهپیام‌های آسمانعربيقرآننگارش
چهارشنبهالفورزشورزشعلوم تجربیمطالعات اجتماعیآزمایشگاه علوممطالعات اجتماعی-
بمطالعات اجتماعیعلوم تجربیمطالعات اجتماعیآزمایشگاه علومورزشورزش-
جعلوم تجربیمطالعات اجتماعیورزشورزشمطالعات اجتماعیآزمایشگاه علوم-
پنج‌شنبهالفنجوم/طراحيورزشحسابفوق برنامهفوق برنامه--
بورزشحسابنجوم/طراحيفوق برنامهفوق برنامه--
جحسابنجوم/طراحيورزشفوق برنامهفوق برنامه--
ردیفعنوانروزتاریخ
1دوچرخه سواری چيتگردوشنبه13 آبان
2سفر زيارتي-سياحتي مشهد مقدس
سه شنبه
الی دوشنبه
28 آبان الی 2 آذز
3تشويقي ميان‌نيم‌سال اوّل
يكشنبه
17 آذر
4بازديد موزه ايران باستان (هفتم الف)
دوشنبه18 آذر
5بازديد موزه ايران باستان (هفتم ب )
دوشنبه
25 آذر
6بازديد موزه ايران باستان (هفتم ج)
دوشنبه2 دي
7مرحله اوّل تشويقي قرآن مجموعه بامداد
دوشنبه
23 دي
8تشويقي پيشرفتي‌هاي نيم‌سال اوّل
يك‌شنبه
20 بهمن
9تشويقي نيم سال اوّل
پنج‌شنبه
24 بهمن
10بازديد موزه برق (هفتم الف)
سه شنبه
6 اسفند
11اردوي تفريحي جاجرود
دوشنبه
12 اسفند
12بازديد موزه برق (هفتم ب)
سه شنبه
13 اسفند
13بازديد موزه برق (هفتم ج)
سه شنبه
20 اسفند
14تشويقي ميان‌نيم‌سال دوم
يك‌شنبه
24 فروردين
15تشويقي پيشرفت درسي ميان‌نيم‌سال دوم
سه شنبه
26 فروردين
16اردوي پدر و پسر اردوگاه جاجرود
جمعه
29 فروردين
17كوهپيمايي دارآباد
چهارشنبه
3 ارديبهشت
18تشويقي قرآن
چهارشنبه
21 خرداد

ردیفروزتاریخعنوانساعتمحل
1يك‌شنبه
7 مهرمعارفه16:15 الی 18:15سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
2يك‌شنبه
12 آبان
جاسه اولیای پایه هفتم توضیحات سفر مشهد16:30 تا 17:30
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
3شنبه 2 آذر
توزیع کارنامه16:30 تا 18
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
4شنبه 5 بهمن
جلسه مادران ، توزیع کارنامه و نمایشگاه دستاوردهای فوق برنامه16:45 تا 18
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
5يك‌شنبه
1 تير
جلسه عمومی اولیاء تقدیر از نفرات برتر کارنمای سالیانه و توزیع کارنامه 17 تا 18:30
سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1

نوبتروزتاریخ
1یکشنبه 14 مهر
2چهارشنبه
8 آبان
3سه شنبه 21 آبان
4چهارشنبه
13 آذر
5شنبه 7 دی
6سه‌شنبه
1 بهمن
7چهارشنبه
16 بهمن
8يك‌شنبه
11 اسفند
9شنبه 23 فروردين
10سه‌شنبه
2 ارديبهشت
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای فخارمدیریکشنبه‌ها 8 الی 9شنبه‌ها 13 الی 14
جناب آقای رضايیمعاون اجراییسه‌شنبه‌ها 7:30 الی 9دوشنبه‌ها 11 الی 12
جناب آقای حائریمعاون آموزشییکشنبه‌ها 9:30 الی 11شنبه‌ها 14 الی 15
جناب آقای بنی طبامعاون پرورشیشنبه‌ها 10 الی 12سه‌شنبه‌ها 8 الی 10
جناب آقای بهبودیمعلم راهنمای پایه هفتمدوشنبه‌ها 7:30 الی 9
چهارشنبه‌ها 14 الی 15:30
یکشنبه‌ها 11 الی 12
رديفعنوانروزتاريخ
1تشويقي ميان نيمسال اوليك‌شنبه
17 آذر
2مرحله اوّل تشويقي قرآن مجموعه بامداد
دوشنبه 23 دي
3تشويقي پيشرفتي هاي نيمسال اوليكشنبه20 بهمن
4تشويقي نيم سال اوّل
پنجشنبه 24 بهمن
5تشويقي ميان نيمسال دوميكشنبه
24 فروردين
6تشويقي پيشرفت درسي ميان‌نيم‌سال دوم
سه شنبه26 فروردين
7تشويقي قرآن چهارشنبه21 خرداد
روزتاريخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته