ماه فرو ماند از جمال محمد (ص)
سرو نباشد به اعتدال محمد (ص)
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
عشق محمد(ص) بس است و آل محمد(ص)

***

بخوان محمد ، به اندازه همه ما بخوان ،

بخوان محمد ، بخوان …

این واژه هایی که تو بر زبان می آوری، هیچ کدام بوی خاک نمی دهند.

این کلمات، از جنس نور و آسمانند،

کلمات زلالی که بوی سبز رستگاری می دهند.

قسم به همین واژه ها که تو آخرین پیامبر برگزیده خداوندی!     تو آمده ای تا با معجزه کلمات، پنجره هامان را به آسمان هایی آن سوتر از این آسمان، پیوند بزنی.

ضمن عرض تبریک بعثت رسول مهر و رحمت، به تماشای جشن مبعث می نشینیم. جشنی با حضور معلمین و بچه های خوب روزبه !