غدیر“؛
تنها نه برکه‌ای در حجاز
که اقیانوسی است
عمود ایستاده بر زمین
تا تشنگان معرفت سیراب شوند
و جویندگان حقیقت
راه از چاه باز شناسند…
غدیر“؛
این آزمون ایمان آدمیان و معیار فضیلت جهانیان
تا همشیه تاریخ
در اهتزاز و چراغان باد.

جشن غدیر

شادباش غدیر