خب بچه‌های عزیز به قسمت جذاب بسته سرگرمی رسیدیم و اونم چیزی نیست جز چیستان.با کمک خانواده جواب چیستان بدید و برای ما ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ارسال کنید. امیدواریم زودِ زود شما رو ببینیم. تا بسته سرگرمی دیگه خدانگهدار.