اگر گفتید داخل تصویر زیر چند عدد فلفل وجود دارد؟ بله فلفل، تعجب نکنید. شاید ابتدا فکر کنید که این تصویر هیچ فلفلی ندارد اما باید خوب دقت کنید. همه فلفل ها را پیدا کنید و بشمارید. وقتی از جوابتان مطمئن شدید کمی پایین تر بروید و پاسخ را نگاه کنید.

این هم از جواب، آیا پاسخ را درست حدس زده بودید؟