با توجه به تعطیلی جلسه فوق‌برنامه‌ی ورزشی در روز پنجشنبه مورخ 98/10/5 ،

فردا مورخ 98/10/12 جلسه جایگزین و نهایی برگزار خواهد شد.