اولیای محترم:

برای موفّقیّت در امر تعلیم و تربیت، مشارکت و ارتباط مستمرّ خانه و مدرسه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. یکی از راه‌های مؤثر این مشارکت حضور اولیا در جلسات دانش‌افزایی خانواده است که در یکسان سازی و هماهنگی روش‌های تربیتی میان خانواده و مدرسه تأثیر به سزایی دارد.

با توجّه به لزوم استمرار مباحث مطرح شده در جلسات سا‌ل‌های گذشته، موضوع اضطراب‌های شایع دانش‌آموزی برای والدین پایه‌ی پنجم دبستان در نظر گرفته شده است و نظر به اینکه نقش مشترک پدر و مادر در تربیت از اهمّیّت ویژه‌ای برخودار است، حضور فعّال والدین در این جلسات که به صورت مجازی تشکیل می‌شود، تأکید می‌گردد.

برنامه‌ی جلسات:

  • استاد: جناب آقای دکتر کمن
  • زمان:
    • چهارشنبه: ۹ مهر
    • چهارشنبه: ۱۶ مهر
    • از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰
  • جلسه در سامانه آموزش مجازی و قسمت اجتماعات و صبحگاه پایه پنجم برگزار می‌شود.