به استحضار می‌رساند کارگاه مهارت‌های مدیریت تکلیف وی‍ژه مادران پایه سوم مطابق برنامه برگزار می شود.