حالا یک بازی آسان را به شما یاد می‌دهیم تا آن را انجام دهید و کیف کنید.

برای انجام این بازی ۴ عدد لیوان، یک سفره و یک توپ پینگ پنگ لازم دارید.

سفره را پهن کنید. 3 لیوان را بردارید و داخل آن تا لبه آب بریزید و لیوان چهارم را خالی بگذارید.

باید با فوت کردن توپ پینگ پنگ را از روی آب‌ها عبور دهید و آن را به لیوان خالی برسانید.