ماهانه هفتگی
بهمن

اسفند 1398

فروردين
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
26
27
28
29
30
1
2
3

بازدید پایه اول بوستان دارآباد

4
5

برنامه تفریحی پیش دبستان گروه1 (بوستان جوانمردان)

6

برنامه تفریحی پیش دبستان گروه2 (بوستان جوانمردان)

7
8

تعطیلی استخر پایه دوم جهت آماده سازی جشن

9

جشن پایه دوم

10
11

بازدید پایه دوم (امام زاده حمیده خاتون)

12
13
14
15
16
17

جشن میلاد امام علی(ع) پایه اول و دوم زنگ1

جشن میلاد امام علی(ع) پیش دبستان زنگ 3و4

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

تعطیلی مدرسه در ساعت 11:30

توزیع کارنامه میان‌ نیم‌سال دوم

29
1