ماهانه هفتگی شبکه ای سفالی
آذر

دي 1400

بهمن
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
30
1
2
3
4

بیان فضائل در صبحگاه

5
6
7
8
9
10
11

اعلام برنامه آزمون های نیم سال اوّل

آزمون پایانی ترم ۲ زبان

12
13
14
15

تعطیلی کلاس های مجازی زبان

16
17
18

شروع ترم ۳ زبان

آزمون های نیم سال اوّل

19

پایان فرصت تحویل سوره های قرآن نیم‌سال اوّل

آزمون های نیم سال اوّل

20

آزمون های نیم سال اوّل

21
22
23
24
25

شروع نیم‌سال دوم سال تحصیلی

26

بیان فضائل در صبحگاه

27
28
29
30
1