اســـتخر سـرپوشیده

امــکانات

اســـتخر

استخر سرپوشیده، سونا و جکوزی این مجموعه به مساحت 800 متر مربّع جهت برگزاری کلاس‌های شنای مجموعه استفاده می‌گردد و همچنین آماده ارائه خدمات به سایر مدارس و مراکز می‌باشد.

ســـونا

استخر سرپوشیده، سونا و جکوزی این مجموعه به مساحت 800 متر مربّع جهت برگزاری کلاس‌های شنای مجموعه استفاده می‌گردد و همچنین آماده ارائه خدمات به سایر مدارس و مراکز می‌باشد.

جـــکوزی

استخر سرپوشیده، سونا و جکوزی این مجموعه به مساحت 800 متر مربّع جهت برگزاری کلاس‌های شنای مجموعه استفاده می‌گردد و همچنین آماده ارائه خدمات به سایر مدارس و مراکز می‌باشد.

گالـری تصــاویر