Loading...
امور اداری1398-7-14 15:33:03 +03:30

امور اداری

رئوس فعّالیت‌های امور اداری در مؤسسه فرهنگی روزبه به شرح زیر است:

انتشارات

  • انجام تمامی فعّالیت‌های تایپ و تکثیر مقاطع مختلف مدرسه به صورت متمرکز و با پیش‌بینی قبلی

امور دفتری

  • بایگانی و ثبت اطلاعات دانش‌آموزان و کادر مدرسه

تدارکات

  • خرید و تهیه ملزومات مقاطع مختلف مدرسه

  • حمل و نقل و امور سرویس‌ها

همکاران امور اداری

محمدرضا فخار
محمدرضا فخارمدیر امور اداری
ندا کلکته‌چی
ندا کلکته‌چیمسئول امور دفتری
امیرحسین حبیبی
امیرحسین حبیبی امور دفتری
داوود سلیمان‌زاده
داوود سلیمان‌زادهمسئول انتشارات
قهرمان مهدیان
قهرمان مهدیانانتشارات
محمدرضا گلچین
محمدرضا گلچینمسئول تدارکات
فرهاد محمدزاده
فرهاد محمدزادهمسؤول نگهداری
مصطفی خضریان
مصطفی خضریانتدارکات
غلامرضا مشایخ
غلامرضا مشایختدارکات
مهدی مهدی‌زاده
مهدی مهدی‌زاده روابط عمومی
نصرت یعقوبی
نصرت یعقوبیمسئول انبار
رشید مهدوی
رشید مهدویفروشگاه
رضا غلامعلی‌نژاد
رضا غلامعلی‌نژادخدمات