Loading...
امور فرهنگی1398-7-11 07:28:28 +03:30

امور فرهنگی

رئوس فعّالیت‌های امور فرهنگی در مؤسسه فرهنگی روزبه به شرح زیر است:

دانش‌افزایی

  • برنامه‌ریزی برای ارائه مباحث موردنیاز اولیا در زمینه تعلیم و تربیت

  • پیش‌بینی روش‌های مناسب و ارائه برنامه برای ارتقای سطح آگاهی و کارایی مربیان در زمینه تعلیم و تربیت

  • برقراری ارتباط مستمر با مربیان و متخصصان امر تعلیم و تربیت

پژوهش و ارزیابی

  • فراهم کردن موجبات پژوهش و نگاه پویا در حوزه‌های مختلف کاری

  • تدوین و بازنگری در فرم‌های ارزیابی در زمینه‌ فعالیت‌های گوناگون موسسه

همکاران امور فرهنگی

محمدعلی گیوه‌چی
محمدعلی گیوه‌چیمدیر امور فرهنگی